Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021 [KONKURS DES]

Zdjęcie poglądowe. Przedstawia pióro, dokument i kalkulator. Fot. pixabay.com
Zdjęcie poglądowe. Przedstawia pióro, dokument i kalkulator. Fot. pixabay.com

Do 1 lutego 2021 r. Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej przyjmuje wnioski w ramach otwartego konkursu ofert ogłaszanego na podstawie Programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022."

 

Jaki jest cel programu?

Głównym celem Programu jest: wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym.

Jakie podmioty mogą się starać o dofinansowanie?

Możliwe jest dofinansowanie projektów dotyczących następujących priorytetów:

Priorytet I Usługi reintegracyjne

 • podmioty prowadzące PZS,
 • organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej,

Priorytet II Ścieżki reintegracji

 • podmioty prowadzące PZS,
 • organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej,

Priorytet III Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych

 • podmioty prowadzące PZS,

Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży

 • podmioty prowadzące PZS,
 • samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW

Finanse

Na dofinansowania przeznaczono łącznie 3 000 000 złotych, dokładniej na realizację: 

 • Priorytetu I - 1 450 000 zł
 • Priorytetu II – 900 000 zł
 • Priorytetu III – 200 000 zł
 • Priorytetu IV – 450 000 zł

Przewidziano wsparcie finansowe w następujących zakresach:

 • Priorytet I i II: minimalna kwota dofinansowania - 20 tys. zł, maksymalna kwota dofinansowania – 150 tys. zł
 • Priorytet III: minimalna kwota dofinansowania – 20 tys. zł, maksymalna kwota dofinansowania – 100 tys. zł
 • Priorytet IV: minimalna kwota dofinansowania – 20 tys. zł, maksymalna kwota dofinansowania – 50 tys. zł

Wymagane jest wniesienie wkładu własnego finansowego lub osobowego lub rzeczowego w wysokości minimum 10% całkowitej kwoty planowanej na realizację zadania publicznego.

Terminarz

Możliwa jest realizacja projektów rocznych. Projekty muszą rozpocząć się w 2021 r. (kwalifikowalność wydatków najwcześniej od dnia 1 kwietnia 2021 r.) oraz muszą zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2021 r.  Dokumentację należy złożyć w terminie do 1 lutego 2021 r. na adres mailowy konkurs_pzs@mrips.gov.pl

Pliki do pobrania:

view szablon artykułu