Odpowiedź Ministerstwa na apel z prośbą o pomoc dla sektora ekonomii społecznej i solidarnej

Zdjęcie poglądowe. Członkowie Pomorskiego Komitetu Rozowju Ekonomii Społecznej podczas posiedzenia. Tekst na grafice [ODPOWIEDŹ MRPIPS] Apel o wsparcie podmiotów ekonomii społecznej
Grafika: Martyna Bomba

Pod koniec marca pisaliśmy o apelu do Ministerstwa z prośbą o podjęcie działań pomocowych dla podmiotów ekonomii społecznej w bieżącej sytuacji stanu pandemii. Apel wystosował Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej, a pomorski Komitet poparł go uchwałą. Po ponad dwóch tygodniach jest odpowiedź MRPiPS w tej sprawie.


Zespół Pełnomocnika Rządu ds. Ekonomii Społecznej i Solidarnej jest świadomy trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się sektor ekonomii społecznej i solidarnej. Rada Ministrów opracowała kompleksowy pakiet rozwiązań adresowany do przedsiębiorców, dzięki którym możliwe będzie podtrzymanie zatrudnienia i zdolności do podjęcia działalności po ustaniu obecnego ryzyka epidemiologicznego. O jakich rozwiązaniach mowa?

Dopłaty do wynagrodzenia

Istotną rolę odgrywa mechanizm obejmujący dopłaty ze środków publicznych do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w przedsiębiorstwie dotkniętym skutkami epidemii. Kwota takiego wsparcia może wynieść nawet 90% płacy minimalnej. Dzięki staraniom MRPiPS , z tego instrumentu korzystać będą mogły zarówno podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność gospodarczą, jak i organizacje pozarządowe, które prowadzą wyłącznie działalność pożytku publicznego.

Zwolnienie z opłacania składek

Podmioty ekonomii społecznej, które są płatnikami składek za nie więcej niż 9 osób, będą mogły skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. Zwolnienie to obowiązywać będzie przez trzy miesiące, z możliwością przedłużenia tego okresu, jeśli Rada Ministrów podejmie w późniejszym czasie taką decyzję.

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy

Większość przedsiębiorstw społecznych oraz innych podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą, u których w wyniku postoju spowodowanego wybuchem epidemii wystąpił spadek dochodów o minimum 15%, będzie mogła ubiegać się o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy.

Rozwiązania dla organizacji pozarządowych

Niezależnie od powyższych propozycji, opracowany został pakiet rozwiązań dla organizacji pozarządowych, będących ważną częścią sektora ekonomii społecznej. Rozwiązania dotyczą m.in. odsunięcia w czasie obowiązków sprawozdawczych, wydłużenia terminu rozliczenia dotacji, możliwości zlecania zadań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się zakażeń z pominięciem otwartego konkursu ofert. Przygotowany został również program wsparcia doraźnego z budżetem w wysokości 10 mln zł, którego celem jest wspomaganie funkcjonowania organizacji pozarządowych w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń związanych z aktualną sytuacją.

Pomoc dla CIS i ZAZ

Wprowadzone rozwiązania prawne pozwoliły zabezpieczyć wypłatę świadczeń integracyjnych w pełnej wysokości dla uczestników CIS mimo zawieszenia zajęć w tych podmiotach, a także utrzymać na dotychczasowym poziomie dotacje na funkcjonowanie podmiotów zatrudnienia socjalnego. Zakłady Aktywności Zawodowej będą miały natomiast możliwość skorzystania ze wsparcia PFRON, polegającego na przyznaniu rekompensat za wypłacone wynagrodzenia pracowników, proporcjonalnie do skali przestoju.

Preferencyjne pożyczki

Podmioty ekonomii społecznej mogą skorzystać z preferencyjnych pożyczek udzielanych w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej (KFPS). Zasady spłaty pożyczek zostały złagodzone w związku z wprowadzeniem stanu epidemii, m.in. możliwe jest ubieganie się o wydłużony okres karencji, wydłużenie okresu spłaty pożyczki oraz obniżenie oprocentowania. W dodatku, w niedługim okresie uruchomiony zostanie kolejny instrument finansowy w ramach KFPS – elastyczne pożyczki, mające na celu pomoc w zachowaniu płynności finansowej.

Czy coś jeszcze?

Pełnomocnik Rządu ds. Ekonomii Społecznej i Solidarnej zwrócił się do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z prośbą o uwzględnienie w planowanych rozwiązaniach szczególnie trudnej sytuacji podmiotów ekonomii społecznej i ich pracowników, należących do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało również informację, że instrumenty wsparcia dla podmiotów będą opracowywane na bieżąco, adekwatnie do rozwoju sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju, w związku z czym warto na bieżąco śledzić strony internetowe MRPiPS, gdzie wiadomości w tym temacie będą stale aktualizowane.

Klikając na https://www.gov.pl/web/rodzina/wsparcie-ekonomii-spolecznej-i-solidarnej-w-zwiazku-z-covid-19. można zapoznać się ze szczegółowym materiałem, w którym zaprezentowano wspomniane powyżej instrumenty dostępne dla podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej, do czego serdecznie zachęcamy.

 

view szablon artykułu