Poznaliśmy finalistów II edycji Funduszu Inicjowania Rozwoju

$image_alt

Podczas IV edycji FORUM INICJOWANIA ROZWOJU na Stadionie Energa Gdańsk w dniu 2 grudnia br. zostały wręczone nagrody zwycięzcom II edycji Funduszu Grantowego FIR.

Podczas IV edycji FORUM INICJOWANIA ROZWOJU na Stadionie Energa Gdańsk w dniu 2 grudnia br. zostały wręczone nagrody zwycięzcom II edycji Funduszu Grantowego FIR. Każdy kto miał ciekawy pomysł na zmianę w swoim najbliższym otoczeniu mógł zgłosić swój projekt i powalczyć o dofinansowanie w postaci grantu FIR.  Na realizację zgłoszonych pomysłów, partnerstwa międzysektorowe mogły uzyskać granty o wartości do 25 000 zł! Łączna pula środków przeznaczona na ten konkurs to było 100.000 PLN. Dzięki zaangażowaniu Grupy LOTOS S.A. – Partnera Generalnego Funduszu oraz Polpharma S.A. – Partnera Funduszu, dofinansowanie otrzymały nowatorskie przedsięwzięcia międzysektorowe, służące rozwojowi lokalnych społeczności i odczuwalnie poprawiające jakość życia mieszkańców na Pomorzu.

Spośród nadesłanych 24 projektów Kapituła Konkursowa FIR wybrała 4 najlepsze partnerstwa międzysektorowe, a zostały Nimi:

 • „Budowa boiska sportowego we wsi Złe Mięso" – projekt zgłoszony przez Ochotniczą Straż Pożarną Złe Mięso,
 • „RAZEM przy stole" – projekt zgłoszony przez Spółdzielnię Socjalną RAZEM,
 • „Zielone światło dla ekorozwoju Gminy Wicko" – projekt zgłoszony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Wicko „Inicjatywa",
 • „Na Start" – projekt zgłoszony przez Fundację Wybiegaj Marzenia.

 

 1. Projekt zgłoszony przez partnerstwo międzysektorowe, którego liderem jest Ochotnicza Straż Pożarna dotyczył budowy boiska sportowego, trawiastego we wsi Złe Mięso, sołectwo Lipki Górne. W tej wsi, sołectwie, nie istnieje żadna infrastruktura sportowa. Wnioskodawca chciał w sposób kreatywny
  i bezpieczny wykorzystać udostępniony teren. Projekt skierowany jest głównie do dzieci i młodzieży ze wsi Złe Mięso, dlatego jego budowa przyczyni się do zwiększenie ich aktywności fizycznej. Boisko przysłuży się również do swobodnego przeprowadzania zajęć z wychowania fizycznego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie miejsca dla ich rozwoju oraz aktywnego wypoczynku. Partnerami biorącymi udział w projekcie z sektora publicznego są: Urząd Miasta i Gminy Czersk – Burmistrz Czerska, Pani Jolanta Fierek oraz Ośrodek Kultury w Łęgu. Partnerami projektu
  z sektora biznesowego są: Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Szymon Lewandowski, Tomasz Pozorski Usługi Ślusarskie. Z sektora pozarządowego obok Ochotniczej Straży Pożarnej występuje również Koło Gospodyń Wiejskich „Łężanki".
 2. Drugi nagrodzony projekt to inicjatywa o nazwie RAZEM PRZY STOLE wnioskowana przez Spółdzielnię Socjalną RAZEM. Projekt RAZEM PRZY STOLE koncentruje się na zapobieganiu i ograniczaniu powstawania zjawiska złych nawyków żywieniowych dorosłych Polaków i ich dziedziczeniu przez polskie dzieci (profilaktyka). Celem ogólnym projektu jest podnoszenie świadomości i osobistego zaangażowania Polaków (głównie mieszkańców Trójmiasta - ok. 50 rodzin) w zakresie kształtowania odpowiedniej kultury zdrowego jedzenia, ze szczególnym naciskiem na promowanie wspólnego spożywania posiłków przez rodziny i najbliższych i wskazywanie długofalowych korzyści wynikających ze wspólnego spożywania posiłków przez polskie rodziny. Projekt zaplanowano jako wieloaspektową kampanię społeczną pn. RAZEM PRZY STOLE angażującą zarówno jej twórców jak i uczestników.

W ramach kampanii zrealizowane zostaną m.in. następujące zadania:

- OPRACOWANIE MATERIAŁÓW MERYTORYCZNYCH - PAKIETU EDUKACYJNEGO DLA UCZESTNIKÓW

- RAZEM PRZY STOLE - KAMPANIA SPOŁECZNA W INTERNECIE (stworzenie zaangażowanej społeczności wokół tematu przewodniego projektu)

- RAZEM PRZY STOLE - KAMPANIA SPOŁECZNA W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ (mająca na celu wypromowanie mody na wspólne jedzenie, zachęcająca do dołączenia do społeczności RAZEM PRZY STOLE)

- RAZEM PRZY STOLE - WARSZTATY KULINARNE (dla rodzin)

Realizacja projektu przyczyni się do upowszechnienia kultury zdrowego jedzenia, profilaktyki zdrowia i promocji zdrowego trybu życia oraz wzmocnienia więzi rodzinnych. Dla Partnerstwa projekt jest pilotażem, który po zweryfikowaniu planuje się wdrażać i rozbudowywać o nowe elementy w przyszłości. Jego istotą jest także dywersyfikacja działalności Oferenta, w celu stabilizacji i tworzenia miejsc pracy da osób niepełnosprawnych (cel statutowy Wnioskodawcy). Partnerem samorządowym tego projektu jest Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, a Partnerem biznesowym jest Milk Consulting J Śmigiel Spółka Jawna.

 1. Trzecia, nagrodzona inicjatywa partnerstwa międzysektorowego nosi nazwę "Zielone światło dla ekorozwoju Gminy Wicko". Liderem projektu z sektora NGO, jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Wicko " Inicjatywa". Partnerami samorządowymi tego projektu są: Gminny Ośrodek Kultury
  i Sportu w Wicku, Szkoła Podstawowa w Szczenurzy oraz Słowiński Park Narodowy. Partnerami biznesowymi projektu są: Pałac Poraj oraz Stowarzyszenie Rozwinąć Skrzydła.

 

Główną ideą projektu jest zwiększenie działań edukacyjnych przyczyniających się do pobudzenia aktywności mieszkańców w zakresie sportu, inicjatyw, zrównoważonego rozwoju, ekologii i ochrona środowiska dając im możliwość pozyskania wiedzy na temat form ochrony przyrody na terenie gminy przez edukację proekologicznych zachowań już od najwcześniejszych lat. Głównym problemem, do którego rozwiązania przyczyni się projekt, jest niska świadomość społeczna na temat form ochrony przyrody na terenie gminy, mała wiedza na temat znaczenia segregacji odpadów, niechęć do zajęć sportowych na łonie natury oraz pogłębiający się problem zanieczyszczenia lasów. Celem ogólnym projektu jest wspólne kształtowanie postawy proekologicznej i pro-sportowej mieszkańca gminy odpowiedzialnego za najbliższe otoczenie, gwarantującej właściwy ekorozwój gminy.

 

W ramach planowanych działań, są:

 

1. Konkurs przyrodniczy o znajomości Flory i Fauny oraz Lasów Państwowych Nadleśnictwa Lębork

2. Konkurs na najciekawszą inicjatywę proekologiczną w Szkołach

3. Proekologiczny Rajd Nordic Valking

4. Konkurs fotograficzny o przyrodzie gminy Wicko (albumu oraz wystawa)

5. Organizacja Konkursu o znajomości Polskich Parków Narodowych (w Gminie Wicko i zaprzyjaźnionej

Gminie Nawojowa)

6. Organizacja konkursu „jazda na byle czym" – stworzenie pojazdu napędzanego siłą mięśni.

 1. Czwartym nagrodzonym projektem, który Kapituła Konkursowa FIR zdecydowała się wyróżnić, jest projekt o nazwie „Na Start" zgłoszony przez Fundację Wybiegaj Marzenia. Partnerem samorządowym tego projektu jest Dom Dziecka na Wzgórzu, a partnerami biznesowymi są: BlueMedia Sp.z o.o., Human Concept&Solutions Monika Reszko oraz Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej.

Celem Projektu Na Start jest wsparcie dorastającej młodzieży z domów dziecka w procesie usamodzielniania się i wchodzenia w dorosłe, odpowiedzialne życie, poprzez zwiększenie jej świadomości oraz umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego, a także podniesienia kompetencji i kwalifikacji.

Wyjątkowość projektu polega na jego holistycznym podejściu do kwestii wchodzenia w dorosłość oraz

planowania i budowania własnej ścieżki kariery.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące główne działania:

• Prowadzenie bezpośredniego wsparcia dla pilotażowej grupy 15 młodych osób

• Program edukacyjny obejmujący m.in.: język angielski, treningi sportowe z udziałem zawodowców oraz coaching kariery

• Przygotowanie zawodowe obejmujące m.in.: praktyki i staże, a także udział w programach mentoringowych

• Zajęcia fakultatywne obejmujące m.in.: fotografię, taniec, malarstwo

Projekt wyróżnia także jego sportowy charakter. Aktywność fizyczna jest narzędziem do budowania skutecznego działania, sprawdzania rozwiązań, wyciągania informacji zwrotnych z porażek, celebrowanie sukcesów oraz budowania poczucia własnej wartości i skuteczności.

W celu monitorowania zakładanej zmiany, młodzież biorąca udział w Projekcie zostanie zaproszona do udziału w badaniach identyfikujących jej potencjał. Badania te to: Indeks samodzielności, badający poziom umiejętności życiowych oraz badanie predyspozycji zawodowych, diagnozujące obszary zainteresowań i mocnych stron. Oba badania zostaną przeprowadzone na początku i na końcu trwania projektu, tak aby zaobserwować zmianę i przyrost kompetencji.

Fundusz Inicjowania Rozwoju to inicjatywa społeczna w każdym calu i to projekt wyjątkowy w skali kraju. Celem Funduszu jest zwiększenie potencjału rozwojowego Pomorza poprzez budowanie współpracy międzysektorowej. Fundusz zainicjowano po to, aby pomysłowość i innowacyjność różnych środowisk miały szansę wzmacniać potencjał regionu. To pierwszy taki fundusz w Polsce, którego inicjatorem jest partnerstwo międzysektorowe reprezentujące partnerów z całego Regionu.

O Granty FIR mogą ubiegać się wyłącznie partnerstwa międzysektorowe reprezentujące co najmniej: jeden podmiot z sektora pozarządowego, jeden podmiot z sektora publicznego i jeden podmiot z sektora prywatnego. Wnioskodawcą, a jednocześnie liderem partnerstwa musi być przedstawiciel z sektora pozarządowego (NGO).

Tematyka projektów, jakie mogą być realizowane w ramach Funduszu FIR, jest szeroka.

Projekty mogą być realizowane w następujących obszarach:

 • sport, turystyka, rekreacja i promocja zdrowego trybu życia,
 • zrównoważony rozwój, ekologia i ochrona środowiska,
 • kultura, tożsamość regionalna, ochrona dziedzictwa narodowego,
 • sprawy społeczne i wyrównywanie szans,
 • edukacja, nauka i innowacje społeczne,
 • ochrona i profilaktyka zdrowia i bezpieczeństwo.

Tym, czego Kapituła Konkursowa FIR poszukuje w prezentowanych projektach, to partnerskie podejście do ich realizacji, gdzie swój potencjał wniosą w wymiarze praktycznym zarówno podmioty pozarządowe, biznes, jak i instytucje publiczne.

Projekty w tegorocznej edycji konkursu były składane w Generatorze Wniosków on-line na stronie internetowej www.forumrozwoju.org.pl (zakładka Fundusz Grantowy FIR).

Dziękujemy wszystkim osobom, organizacjom, które zdecydowały się wziąć udział w tegorocznej edycji Funduszu Inicjowania Rozwoju, a w szczególności laureatom.

Budujmy razem klimat współpracy na Pomorzu!

***

Operatorem Funduszu jest Fundacja Inicjowania Rozwoju UP „Foundation". To organizacja, która powstała z inicjatywy dynamicznych ludzi dostrzegających potrzebę zmian społeczno-gospodarczych na Pomorzu. Misją Fundacji jest inicjowanie
i wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego, przy wykorzystaniu potencjału płynącego ze współpracy międzysektorowej biznesu, sektora samorządowego oraz sektora organizacji pozarządowych. Fundacja realizuje swoją misję i cele poprzez aktywną działalność w następujących obszarach: Kultura, Edukacja, Społeczeństwo, Rozwój Gospodarczy. Forum Inicjowania Rozwoju jest projektem kluczowym, platformą łączącą wszystkie powyższe obszary. Działania rozwojowe prowadzone są cały rok. Elementem spajającym jest konferencja organizowana raz w roku. Projekt w całości to 3 kluczowe komponenty:

 1. Fundusz Grantowy (Fundusz Inicjowania Rozwoju);
 2. Forum Inicjowania Rozwoju (cykliczna konferencja);
 3. Formy doskonalące (realizowane w całym Regionie).

Działalność Forum to niespełna 5 lat działań, a:

 • ponad 20 partnerów z różnych sektorów,
 • 3  regionalne spotkania międzysektorowe (cykliczne konferencje) dla łącznie ponad 750 osób,
 • 1 cykl warsztatów międzysektorowych,
 • 1 zrealizowany konkurs w ramach Funduszu Grantowego FIR,
 • przyznanie 5 Grantów FIR, na łączną kwotę 140 000 zł, dzięki którym Forum przyczyniło się do zmiany sytuacji osób niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych, pobudziło przedsiębiorczość na Kaszubach, pomogło rozwijać pasję sportową i celebrować tradycję i dziedzictwo kulturowe, wspierało pomorskich rodziców, było inspiracją i wsparciem merytorycznym dla powstania Funduszy Lokalnych w Regionie,
 • 1 konkurs "Firma zaangażowana społeczne pomorskiego sektora MSP",
 • 15 osobowa silnie działająca Rada Programowa zrzeszająca przedstawicieli NGO, biznesu, instytucji publicznych.

Więcej informacji:

Koordynator merytoryczny konkursu:

Natalia Siuda
tel. kom. (+48) 664 899 125
e-mail: koordynator@upfoundation.pl

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Deka - Malijewska
Rzecznik Prasowy i PR
tel. kom.  (+48) 694 585 947
email: PR@upfoundation.pl
www.facebook.com/upfoundation?fref=ts
http://forumrozwoju.org.pl/

view szablon artykułu