Praca socjalna – trwa nabór na studia na Uniwersytecie Gdańskim [INFORMACJA]

Grafika poglądowa. Zawiera napis: Praca Socjalna. Studia Uniwersytet Gdański. Autor: Marcin Mielewczyk
Grafika poglądowa. Zawiera napis: Praca Socjalna. Studia Uniwersytet Gdański. Autor: Marcin Mielewczyk

Chciałabyś/chciałbyś studiować, ale nie wiesz jeszcze co? Być może kierunek studiów praca socjalna będzie odpowiedni dla Ciebie? Trwa rekrutacja na studia pierwszego, jak i drugiego stopnia na Uniwersytecie Gdańskim. Praca socjalna to jeden z najbardziej interdyscyplinarnych kierunków studiów, ponieważ łączy elementy pedagogiki, psychologii, socjologii, ekonomii, filozofii i prawa. Tylko studia na kierunku praca socjalna nadają kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

 

Praca socjalna jako kierunek studiów

Podczas studiów poznaje się specyfikę problemów społecznych i sposoby pracy pomocowej. Studenci kierunku praca socjalna zdobywają i rozwijają umiejętności interpersonalne, krytycznego i refleksyjnego myślenia, diagnozowania środowiska, inicjowania działań pomocowych i interwencji społecznych. Program studiów został pomyślany w taki sposób, by studenci nabytą wiedzę teoretyczną mogli sprawdzić w praktycznym działaniu. Dlatego też część zajęć prowadzona jest przez praktyków – trójmiejskich specjalistów działających w obszarze pomocy i integracji społecznej. Absolwenci i absolwentki kierunku praca socjalna nabywają uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z wymogami Ustawy o pomocy społecznej dotyczącymi kwalifikacji do tego zawodu.

Perspektywy zatrudnienia

Pracownicy socjalni zatrudniani są m.in. w:

  • ośrodkach pomocy społecznej w gminie, w powiatowych centrach pomocy społecznej, w domach pomocy społecznej, 
  • wydziałach polityki społecznej
  • regionalnych ośrodkach pomocy społecznej
  • w centrach integracji społecznej
  • środowiskowych domach samopomocy (dla osób z niepełnosprawnością intelektualną), domach dziennego pobytu (dla seniorów)
  • organizacjach pozarządowych, m.in. stowarzyszeniach i fundacjach
  • szpitalach, zakładach karnych.

Studia I i II stopnia

Studenci I stopnia studiów na kierunku praca socjalna mają do wyboru dwie specjalności, które mają dodatkowo wyposażyć absolwenta w kompetencje i umiejętności pracy z wybraną przez siebie grupą docelową: asystentura rodzin i asystent seniora. Studenci studiów II stopnia na kierunku praca socjalna, niezależnie od stacjonarnego trybu studiów,  mogą już podczas ich trwania - w ramach wolontariatu, czy innych postaci zaangażowania w pracę poza uczelnią- zdobywać przydatne im doświadczenie. Możliwość ta jest istotna dla kształcenia przyszłych pracowników socjalnych z tytułem zawodowym magistra. Z myślą o jego specyfice Uniwersytet Gdański stworzył plan studiów, nazywany „hybrydowym", który w sposób harmonijny łączy stacjonarną formę zajęć z formą zdalną, z lekką przewagą tej drugiej. Realizacja zajęć planowana jest na popołudnia 2-3 razy w tygodniu oraz na - odbywające się kilka razy w roku - bloki piątkowo-sobotnie lub kilkudniową sesję w lipcu (wybór pozostawiony jest studentom). W związku z magisterskim, zaawansowanym poziomem kształcenia oraz przewidywaną aktywnością absolwentów w rolach liderskich i na stanowiskach kierowniczych, nauczanie odbywa się z naciskiem na innowacyjność oraz umiejętności zarządcze w obszarze pomocy i integracji społecznej - m.in. w ramach każdego modułu występuje przedmiot „Zarządzanie projektami".

Dodatkowe informacje

Wszystkie informacje o terminach, kryteriach przyjęć i warunkach rekrutacji na kierunek Praca socjalna (stopień I i II) znajdują się na stronie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego: 

view szablon artykułu