Rada Ministrów za poprawą sytuacji pracowników socjalnych [INFORMACJA]

Grafika poglądowa - przedstawia napis nowelizacja ustawy o pomocy społecznej. Autor: Marcin Mielewczyk
Grafika poglądowa - przedstawia napis nowelizacja ustawy o pomocy społecznej. Autor: Marcin Mielewczyk

We wtorek 9 lutego 2021 roku rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. W projekcie zawarte zostały rozwiązania na rzecz poprawy sytuacji pracowników socjalnych, jak zwiększenie dodatków za pracę w terenie dla tychże pracowników, zniesienie odpłatności dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodkach wsparcia czy zaostrzenie kar za nielegalne placówki.

 

Co znalazło się w projekcie?

Wprowadzono korzystne zmiany dla pracowników socjalnych:

  • z 250 zł do 400 zł zwiększy się kwota dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Chodzi o osoby, do których podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki;
  • z 5 lat do 3 lat zmniejszono okres pracy pracowników socjalnych, od którego uzależniony jest dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni;
  • umożliwiono zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego poprzez zdobycie kwalifikacji w ramach ukończenia studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej;
  • ustalono ścieżkę awansu zawodowego dla pracowników socjalnych oraz wprowadzono okresowe oceny (z możliwością kwestionowania ich wyników przez pracownika).

Ponadto w projekcie znalazły się zmiany dotyczące:

  • ustalania wysokości zasiłku okresowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej;
  • uelastycznienia możliwości przyznawania świadczeń niepieniężnych;
  • podwyższenia kar za prowadzenie nielegalnej placówki zapewniającej całodobową opieką osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Szczegółowe informacje

To tylko niektóre z propozycji zmian, więcej informacji znaleźć można pod linkiem:  https://bit.ly/3d6CqP8

view szablon artykułu