Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w okresie epidemii [WYTYCZNE PARPA]

Zdjęcie poglądowe - przedstawia osobę siedzącą pod ścianą.
Fot. pixbay.com

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi ze strony samorządów gminnych, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia stanowisko w sprawie realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w okresie epidemii koronawirusa.

 

Konsekwencje spożywania alkoholu

Agencja prosi aby nie tracić z pola widzenia problemów alkoholowych. Sytuacja pandemii powoduje stres i lęk sprzyjający wzrostowi spożycia alkoholu. Alkohol z kolei obniża odporność organizmu i prowadzi zwiększenia ryzyka zakażenia oraz ostrzejszego przebiegu choroby. Konsekwencją może też być wzrost zachowań przemocowych wobec członków rodziny.

 

Wprowadzenie pracy zdalnej

W trudnej sytuacji znajdują się obecnie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, które nie mogą korzystać z pomocy świetlic socjoterapeutycznych. Bezpośrednie formy pomocy świadczone w placówkach leczenia uzależnień, punktach konsultacyjnych grupach terapeutycznych itp. są obecnie zawieszone. W związku z tym, przynajmniej w części tych placówek należy wprowadzić pracę zdalną.

Powinna ona obejmować:

 • kontakty telefoniczne z możliwością świadczenia pomocy z domu przez konsultantów
 • kontakty mejlowe
 • możliwość rozmowy przez komunikatory internetowe

 

Zakupy w ramach programu

W ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych możliwe będą:

 • zakupy sprzętu potrzebnego do pracy zdalnej (laptopy, telefony komórkowe, mikrofony itp.)
 • zakupy oprogramowania oraz opłacenie pracy informatyka, który przygotuje stanowiska
 • finansowanie działań informacyjnych
 • dofinansowanie porad, które nie są finansowane w ramach NFZ w celu zapewnienia kompleksowej opieki psychologicznej
 • zakup środków ochrony osobistej dla osób wykonujących pracę w ramach programu, mających bezpośredni kontakt z innymi ludźmi

Agencja zachęca także do przygotowania samemu lub zakupienia materiałów edukacyjnych, które będą mogły być wykorzystane po przywróceniu normalnego trybu pracy.

 

Lecznie odwykowe

Sprawy związane z procedurą sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego nie należą do spraw pilnych, co oznacza, że w chwili obecnej sądy nie będą się nimi zajmowały. Każda gminna komisja musi podjąć decyzję w jaki sposób realizować  procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego, pamiętając, że istnieją uzasadnione argumenty aby na ten czas ją zawiesić. Jednocześnie każde wstrzymanie procedury powinno odbywać się z zachowaniem troski po bezpieczeństwo rodziny.

 

Inne zalecenia

 1. PARPA podkreśla, że nie zostały zmienione przepisy art. 182 z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r., poz 2277) dotyczące wykorzystania środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2. Agencja zaleca także systematycznie informować o działającym na zlecenie PARPA Pogotowiu „Niebieska Linia".
 3. PARPA rekomenduje wdrożenie działań ograniczających dostęp do napojów alkoholowych, w tym ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu a także rozważenie możliwości uchylenia lub zmiany odstępstw, które wprowadziły gminy od spożywania alkoholu w miejscach publicznych.
 4. Agencja zwraca uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa podczas prac gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Załączniki do pobrania: 

view szablon artykułu