Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 [INFORMACJA]

Zdjęcie poglądowe. Przedstawia prace osób nad dokumentem. Fot. pixabay.com
Zdjęcie poglądowe. Przedstawia prace osób nad dokumentem. Fot. pixabay.com

W dniach od 6 października do 22 października 2020 roku odbyły się konsultacje projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 w celu poznania opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Programu. Ogłoszenie o konsultacjach zostało umieszczone na stronie internetowej pomorskie.eu, rops.pomorskie.eu, na tablicy ogłoszeń oraz w BIP.

 

Konsultacje odbywały się na podstawie:

  1.  Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);
  2. § 5 ust. 2 oraz § 9 ust. 2 Uchwały Nr 1232/LI/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
  3.  § 12 ust. 2 Uchwały Nr 188/XV/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.

Zaproszenie do konsultacji zostało również rozesłane drogą elektroniczną do: Centrów Organizacji Pozarządowych województwa pomorskiego reprezentowanych przez Pomorską Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych, Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej, Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej, Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego, Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz informacyjnie do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania uwag w ww. terminie w formie on-line oraz poprzez telefoniczne konsultacje. W trakcie konsultacji projekt Programu przedstawiony został w dniu 20 października 2020 r. na posiedzeniu Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Dokumenty do pobrania:

view szablon artykułu