PROGRAM WSPÓŁPRACY SWP
Program współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z NGO's na rok 2017

Program współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z NGO’s na rok 2017

Fot. Sławomir Lewandowski

28 listopada 2016 roku, Radni Sejmiku Województwa Pomorskiego przyjeli Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na nadchodzący rok.

Celem głównym programu jest rozwój systemu wsparcia tworzonego przez i dla organizacji pozarządowych w celu skutecznej realizacji zadań publicznych. Cele i zadania są kompatybilne z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (cel strategiczny 2 – Aktywni mieszkańcy, cel operacyjny 2.2 – wysoki poziom kapitału społecznego , kierunek działania 2.2.1 systemowe wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych).

Kwota środków budżetowych przeznaczona na realizację Programu 2017r. wynosi 6 060 735,00 zł i została oszacowana przez Departamenty Urzędu bezpośrednio zaangażowane w realizację Programu. Dodatkowo organizacje pozarządowe będą mogły w 2017 roku aplikować o środki w ramach konkursów ogólnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, a o środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także korzystać ze wsparcia Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.

Do pobrania
Uchwała Nr 307/XXVIII/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk