BADANIA I ANALIZY
Stock Photo - wypełnianie ankiety

Badanie społeczne dotyczące sytuacji seniorów

Fot. ©Depositphotos/ jannystockphoto
26.09.2018
Maciej Kochanowski
Maciej
Kochanowski
AUTOR
Maciej Kochanowski
Maciej
Kochanowski
26.09.2018

Samorząd Województwa Pomorskiego przy współpracy z Pomorską Radą ds. Polityki Senioralnej, zlecił realizację badania społecznego dotyczącego sytuacji mieszkańców województwa pomorskiego w wieku 60+, w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego województwa pomorskiego.

Podmiotem realizującym badanie jest:
Q&Q Zakład Realizacji Badań Społecznych Maciej Brosz
Kawle Dolne 25 83-304 Przodkowo

Realizacja niniejszego badania ma przede wszystkim dostarczyć potrzebnych informacji podmiotom kształtującym politykę senioralną z terenu województwa pomorskiego. Odbiorcami wyników badania będą w szczególności: Samorząd Województwa Pomorskiego, inne jednostki samorządu terytorialnego w regionie, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz pozostałe instytucje społeczne zajmujące się kształtowaniem systemu polityki społecznej wobec osób starszych.

Ankieterzy zatrudnieni przez w/w podmiot w okresie od września do grudnia 2018 roku realizują krótkie wywiady kwestionariuszowe z osobami powyżej 60 roku życia. Szczegółowe informację dotyczące realizacji w/w badania uzyskać można u pracownika Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: Pana Macieja Kochanowskiego, (tel.:58 326 87 54, e-mail: m.kochanowski@pomorskie.eu).

Pismo ws. realizacji badania

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk