BADANIA I ANALIZY
Ocena zasobów pomocy społecznej województwa pomorskiego za rok 2019

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa pomorskiego za rok 2019

Grafika tytułowa, autor: Maciej Kochanowski
24.06.2020
Maciej Kochanowski
Maciej
Kochanowski
AUTOR
Maciej Kochanowski
Maciej
Kochanowski
24.06.2020

Podczas XXII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, która odbyła się 22 czerwca 2020 r. radni przyjęli informację dot. Oceny zasobów pomocy społecznej województwa pomorskiego za rok 2019. Dokument został przygotowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i zawiera najważniejsze kwestie dotyczące obszaru polityki społecznej na Pomorzu w minionym roku.

Przygotowanie dokumentu OZPS jest obowiązkiem ustawowym samorządu

W 2011 roku nowelizacja ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362,
z późn. zm), wprowadziła obowiązek przygotowywania corocznie przez gminy, powiaty
i samorząd województwa oceny zasobów pomocy społecznej, która będzie przedstawiana odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu oraz sejmikowi województwa. Ocena ta wraz z rekomendacjami jest podstawą planowania budżetu na następny rok. Ocena zasobów pomocy społecznej zastąpiła od 2012 roku, dotychczas przygotowywany przez jednostki samorządu terytorialnego bilans potrzeb pomocy społecznej.

Jak wynika z zapisów ww. ustawy, samorządy sporządzają dokument oceny zasobów pomocy społecznej zgodnie z następującym harmonogramem:

 • Gmina (ośrodek pomocy społecznej) – do 30 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym;
 • Powiat (powiatowe centrum pomocy rodzinie) – do 30 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym;
 • Województwo (regionalny ośrodek polityki społecznej) – do 30 czerwca roku następnego po roku sprawozdawczym.

Dokument OZPS dla województwa pomorskiego co roku przygotowywany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W celu spełnienia obowiązku przedstawienia OZPS Sejmikowi Województwa Pomorskiego przygotowany został raport, który poza ww. wymaganiami ustawowymi zawiera również inne ważne z perspektywy polityki społecznej na Pomorzu tematy. Część treści (m.in. analiza sytuacji demograficznej) pokrywa się z Raportem o stanie województwa za rok 2019. Tegoroczna OZPS województwa pomorskiego składa się w sumie z 15. rozdziałów. Część z nich pokrywa się formularzem OZPS przygotowywanym przez gminy i powiaty np. Rozdział 5. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia czy Rozdział 6. Usługi pomocy społecznej. Część z nich natomiast, wynika ze specyfiki działań pomorskiego ROPS i opiera się na autorskich analizach np. Rozdział 3. Ekonomia społeczna, Rozdział 4. Seniorzy, Rozdział 11. Projekty realizowane przez ROPS w 2019 roku czy Rozdział 12. Współpraca samorządu województwa pomorskiego z NGO.

Najważniejsze informacje z dokumentu OZPS woj. pomorskiego za rok 2019

 • Sytuacja na pomorskim rynku pracy w 2019 roku w dalszym ciągu utrzymuje się na względnie dobrym poziomie.
 • Liczba dużych, nawet kilkusetosobowych zakładów utrzymuje się stale na podobnym poziomie. W roku 2019 na Pomorzu funkcjonowały 42 domy pomocy społecznej, które dysponowały ponad 4 tys. miejsc w formule całodobowej.
 • Zmalała liczba lokali komunalnych w gminach.
 • W 2019 roku na terenie województwa funkcjonowało w sumie 59 mieszkań chronionych. W stosunku do roku 2018 liczba tych placówek zwiększyła się o 22. Zmiana wiąże się
  z wprowadzaniem w 2018 roku do ustawy o pomocy społecznej nowej kategorii – mieszkań chronionych wspieranych.
 • Liczba dzieci w pieczy zastępczej w dalszym ciągu utrzymuje się na podobnym poziomie a nawet w stosunku do roku 2018 nieznacznie wzrosła.
 • Osoby, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej stanowiły 3,2% ogólnej liczby ludności województwa. Tym samym odnotowano spadek o 0,2 pp. wskaźnika deprywacji lokalnej – czyli odsetka osób, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej w ogólnej liczbie ludności.
 • Najczęściej wskazywanym powodem przyznania świadczeń z pomocy społecznej w 2019 roku na Pomorzu było ubóstwo, z jej powodu pomocy udzielono 30 022 rodzinom (spadek w stosunku do roku 2018 o 3 472 rodzin). Rodziny, którym przyznano pomoc
  z tego tytułu stanowiły 55,7% wszystkich rodzin beneficjentów, 28 098 rodzinom przyznano pomoc społeczną z powodu niepełnosprawności, a 27 247 z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby.
 • Znacznie spadła liczba rodzin, którym udzielono pomocy społecznej z powodu bezrobocia, z powodu którego pomocy w 2018 roku udzielono w sumie 13 371 rodzinom (spadek o 2 503 rodzin).
 • Kwota zasiłków okresowych w przeważającej części została przeznaczona na zasiłki
  z tytułu bezrobocia, było to w sumie 8,4 mln zł.
 • W ramach realizacji usług opiekuńczych, gminy w województwie pomorskim poniosły wydatki na poziomie 49,96 mln zł. Kwota na ten cel w stosunku do roku 2018 wzrosła
  o ponad 9 mln zł. Wzrost wydatków gmin na ten cel wynika z jednej strony ze wzrostu liczby osób, którym udzielono takiego wsparcia oraz prawdopodobnie ze wzrostu kosztów tego typu usług.
 • Każda gmina w województwie powinna realizować samodzielnie lub zlecać innym podmiotom usługi opiekuńcze. Niestety jak wynika ze szczegółowej analizy danych ze sprawozdania MRPiPS 03R, w roku 2019 na terenie województwa pomorskiego w sumie 8 gmin nie wypełniało tego zobowiązania.

Dokument do pobrania:

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk