OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Stock photo - wózek inwalidzki, symbol

Rozstrzygnięcie konkursu dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej [WYNIKI]

Grafika przedstawia symbol osoby z niepełnosprawnością. Fot. pixabay

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 22 września 2020 roku podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej organizacjom pozarządowym i innym podmiotom uprawnionym, wraz z udzieleniem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaplanowanych na realizację tego zadania w roku 2020.

Zgodnie z Uchwałą Nr 685/169/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2020 roku ogłoszony został drugi konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2020 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Uchwałą Nr 434/150/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 26 maja 2020 r. określony został skład Komisji Konkursowej opiniującej oferty w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wpłynęło 6 ofert, które zostały rozpatrzone przez Komisję Konkursową na posiedzeniu w dniu 15 września 2020 roku.

Komisja odrzuciła 2 oferty, niespełniające wymogów formalnych wymaganych w ogłoszeniu konkursowym. Ostatecznie Komisja przedstawiła propozycję dofinansowania 4 ocenionych ofert, zgodnie z załącznikiem.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej znajduje się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Przeznaczona na dotacje kwota 51 040,00 zł brutto została zabezpieczona ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dokumenty do pobrania:

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk