PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY
konsultacje społeczne. raport

Konsultacje społeczne. Projekty Wojewódzkich Programów 2021-2030 dotyczących profilaktyki uzależnień [RAPORT]

Grafika poglądowa. Przedstawia aulę pełną publiczności oraz napis "konsultacje społeczne. raport".
26.05.2021
Beata Perez-Borjas
Beata
Perez-Borjas
AUTOR
Beata Perez-Borjas
Beata
Perez-Borjas
26.05.2021

Dobiegły końca konsultacje społeczne projektów Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2021-2030 oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021–2030.

Konsultacje Społeczne

W dniu 6 maja 2021 r. Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą Nr 446/248/21 przyjął projekty Wojewódzkiego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2021-2030 oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021–2030 i skierował je do konsultacji społecznych. Celem konsultacji było zaprezentowanie projektów Programów mieszkańcom województwa pomorskiego oraz podmiotom wymienionym w ustawie o samorządzie województwa i podmiotom działającym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących treści zawartych w opracowanych dokumentach. Projekty Programów zostały poddane konsultacjom społecznym zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( Dz.U. 2020 nr poz.1668 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2020 Nr 64 poz. 1876 z późn. zm.). Konsultacje społeczne trwały od 7 do 16 maja b.r. – łącznie 10 dni. Ogłoszenie
o konsultacjach zostało umieszczone w BIP oraz na stronie i profilu Facebook ROPS. Projekty Programów zostały przekazane do zaopiniowania Wojewódzkiej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych, Pomorskiej Radzie Pożytku Publicznego i Pomorskiej Radzie do Spraw Polityki Senioralnej.

Raport

W okresie trwania procesu konsultacyjnego nie wpłynęły żadne uwagi do projektów Programów.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk