BADANIA I ANALIZY
Ocena zasobów pomocy społecznej województwa pomorskiego za rok 2020

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa pomorskiego za rok 2020

Grafika dot. dokuemntu OZPS. Zawiera tytuł Ocena zasobów pomocy społecznej województwa pomorskiego za rok 2020 autor Maciej Kochanowski
30.06.2021
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
30.06.2021

W 2020 roku o 0,3 pp. w stosunku do roku wcześniejszego spadł odsetek osób, będących świadczeniobiorcami pomocy społecznej na Pomorzu. Do najczęściej wskazywanych przesłanek przyznania świadczeń należy cały czas ubóstwo. Wzrasta natomiast rola takich przesłanek jak niepełnosprawność czy długotrwała lub ciężka choroba. Obowiązek przygotowania dokumentu oceny zasobów pomocy społecznej przez JST wynika z art. 16A ustawy o pomocy społecznej.

To dane pochodzące z przygotowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej dokumentu Ocena zasobów pomocy społecznej województwa pomorskiego za rok 2020. W poniedziałek 28 czerwca br. dokument ten został przekazany przyjęty jako informacja przez Sejmik Województwa Pomorskiego.

Ponadto najważniejsze dane zawarte w najnowszej OZPS to:

 • W 2020 roku nastąpiły zmiany na pomorskim rynku pracy spowodowane pandemią COVID-19. Po rekordowo niskim bezrobociu notowanym w 2019 roku (4,5%) nastąpił jego wzrost do 5,9% i był to szósty wynik w kraju.
 • W roku 2020, po raz pierwszy od dłuższego czasu, liczba osób, którym udzielono pomocy w formie usług opiekuńczych spadała w stosunku do roku wcześniejszego
  o 447 osób. Powodem tego mogła być m.in. sytuacja epidemiczna, która ograniczyła realizację tego typu usług. Niestety jak wynika ze szczegółowej analizy danych ze sprawozdania MRPiPS 03R w roku 2020 na terenie województwa pomorskiego
  w sumie 5 gmin nie wypełniało tego zobowiązania. W stosunku do roku 2019 liczba gmin, które nie udzieliły wsparcia w tej formie spadała o 3.
 • Pomocą w formie świadczeń (zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych) w 2020 roku objętych zostało 68 366 osób. W sumie było to 49 834 rodzin, w których liczba osób wyniosła razem 104 713.
 • Najczęściej wskazywanym powodem przyznania świadczeń z pomocy społecznej
  w 2020 roku na Pomorzu było ubóstwo-z jego powodu pomocy udzielono 28 023 rodzinom (spadek w stosunku do roku 2019 o 1 999 rodzin). Rodziny, którym przyznano pomoc z tego tytułu stanowiły 56,2% wszystkich rodzin beneficjentów, 25 476 rodzinom przyznano pomoc społeczną z powodu niepełnosprawności, a 24 980 z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby. Liczba rodzin, którym udzielono pomocy społecznej
  z powodu bezrobocia, w ubiegłym roku wyniosła 13 102.
 • Kwota świadczeń przekazana w ramach świadczeń wychowawczych (tzw. 500+)
  w województwie pomorskim w 2020 roku wyniosła 2,64 mld zł.
 • W 2020 roku w województwie 2 578 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych korzystało ze wsparcia 233 asystentów rodzin.
 • W 2020 roku w pieczy zastępczej przebywało w sumie 5 106 dzieci. W stosunku do roku 2019, liczba dzieci w pieczy zastępczej wzrosła o 113. Jednocześnie odsetek dzieci umieszczanych w pieczy instytucjonalnej stanowi mniejszość – 18,8% wszystkich dzieci w pieczy zastępczej w województwie, na rzecz pieczy rodzinnej – 81,2%.
 • Rok 2020 z uwagi na pandemię COVID-19 był rokiem trudnym dla szeroko pojętej gospodarki. Różnego rodzaju ograniczenia, spadek liczby klientów oraz problemy związane z płynnością finansową nie ominęły także sektora ekonomii społecznej.
  W porównaniu do roku poprzedniego, w 2020 roku liczba podmiotów ekonomii społecznej na Pomorzu uległa zmniejszeniu. W regionie funkcjonowały 22 centra integracji społecznej (o 1 mniej niż rok wcześniej), 15 klubów integracji społecznej
  (o 2 mniej), 2 zakłady aktywności zawodowej (niezmiennie), 71 spółdzielni socjalnych
  (o 1 mniej niż rok wcześniej) oraz 8 737 organizacji pozarządowych (o 41 mniej niż
  w roku 2019).
 • Aktualnie w województwie pomorskim funkcjonuje 48 warsztatów terapii zajęciowej. Łącznie uczestnikami warsztatów jest 1 537 osób. Warsztaty funkcjonują w większości pomorskich powiatów, brak ich jest jedynie w Sopocie. Najwięcej tego typu placówek funkcjonuje w Gdańsku, gdzie w zajęciach 6. warsztatów terapii zajęciowej uczestniczy 226 osób.
 • W roku 2020 na Pomorzu funkcjonowały w sumie 42 domy pomocy społecznej, które dysponowały ponad 4 tys. miejsc w formule całodobowej.
 • Aktywność osób starszych w województwie pomorskim wydaje się stosunkowo wysoka na tle kraju, o czym może świadczyć znaczna liczba uniwersytetów trzeciego wieku (42), domów (17) i klubów „Senior+” (33), klubów i miejsc spotkań dla seniorów (437). Liczba takich klubów systematycznie wzrasta od 257 w roku 2013 do planowanych 490 w roku 2021.
 • Biorąc pod uwagę zachodzące na Pomorzu zmiany demograficzne oraz społeczno-gospodarcze wyjątkowo istotne są obiekty skierowane przede wszystkim do osób
  z niepełnosprawnościami, długotrwale chorych lub w podeszłym wieku. Wzrasta liczba niektórych placówek świadczących wsparcie (poza ŚDS) dla tej grupy beneficjentów
  w formule środowiskowej, zdeinstytucjonalizowanej. Trudno mówić jednakże o stałej tendencji w odejściu od tradycyjnych form wsparcia tej grupy.
 • W 2020 roku na terenie województwa funkcjonowało w sumie 61 mieszkań chronionych (wzrost aż o 24 w stosunku do roku 2018).
 • W roku 2020 we wszystkich pomorskich ośrodkach pomocy społecznej oraz
  w powiatowych centrach pomocy rodzinie pracowało w sumie 3 655 osób, z czego 1 173 osób pracowało jako pracownicy socjalni.
 • W roku 2020 w całym województwie pomorskim było w sumie 12 ośrodków, które nie spełniły wymogów ustawowych dot. liczby kadry ośrodków pomocy społecznej.

 

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk