PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY
logotyp EUCPN

Konkurs Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA) [INFORMACJA]

Grafika przedstawia logotyp EUCPN.
17.08.2021
Beata Perez-Borjas
Beata
Perez-Borjas
AUTOR
Beata Perez-Borjas
Beata
Perez-Borjas
17.08.2021

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje, jak co roku, konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA).

Tematyka

Zgłoszone do udziału w konkursie projekty powinny być ukierunkowane na rozpoznawanie przemocy wśród nieletnich, diagnozowanie sytuacji związanych z przemocą oraz podejmowanie działań prewencyjnych ukierunkowanych na zapobieganie temu zjawisku.

Oferenci

Projekty do konkursu ECPA mogą być zgłaszane przez następujące podmioty:

  1. komórkę organizacyjną urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
  2. Komendę Główną Policji;
  3. Komendę Główną Straży Granicznej;
  4. Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej;
  5. urząd wojewódzki;
  6. jednostkę samorządu terytorialnego;
  7. organizację pozarządową lub podmiot określony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), nieprowadzące działalności gospodarczej;
  8. inny urząd administracji rządowej, którego zakres działania związany jest z tematem konkursu ECPA.

Termin zgłoszeń

Projekty opisane na formularzu zgłoszeniowym (w języku polskim) należy składać do 10 września 2021 r. do Departamentu Porządku Publicznego MSWiA na adres: Departament Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa (ePUAP: /MSWIA/domyslna lub /MSWIA/SkrytkaESP) oraz jednocześnie w formie elektronicznej – na adres poczty elektronicznej Krajowego Przedstawiciela w EUCPN: ilona.idzikowska@mswia.gov.pl.

Nagrody

Nagrodę główną w konkursie stanowi kwota 10.000 euro. Ponadto przyznane zostaną nagrody po 5.000 euro dla dwóch wyróżnionych projektów.

Zgłaszanie i wybór projektów

Każdy podmiot może zgłosić maksymalnie 3 wybrane projekty do eliminacji krajowych. Istotnym warunkiem stawianym przez EUCPN jest wskazanie projektów, które zostały wcześniej poddane ewaluacji. Każde państwo członkowskie może zgłosić tylko jeden projekt do konkursu oraz ewentualnie dodatkowe projekty jako przykłady dobrych praktyk, w celu ich promocji, ale bez prawa udziału w konkursie.Polski kandydat do nagrody ECPA zostanie wybrany przez komisję powołaną przez Departament Porządku Publicznego MSWiA. Wybrany kandydat zostanie poproszony o przetłumaczenie formularza zgłoszeniowego projektu na język angielski.

Załączniki

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk