PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030 - grafika

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030 przyjęty! [INFORMACJA]

Grafika przedstawia napis: Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030. Autor: Marcin Mielewczyk
19.10.2021
Beata Perez-Borjas
Beata
Perez-Borjas
AUTOR
Beata Perez-Borjas
Beata
Perez-Borjas
19.10.2021

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął w dniu 19 października 2021 r. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030.

Raport z konsultacji

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął 19 października 2021 r. Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030.

W dniu 20 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą Nr 713/268/21 przyjął projekt Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030 i skierował projekt do konsultacji społecznych. Celem konsultacji było zaprezentowanie projektu Programu mieszkańcom województwa pomorskiego, podmiotom wymienionym w ustawie o samorządzie województwa i podmiotom działającym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących treści zawartych w opracowanym dokumencie.

Projekt Programu został poddany konsultacjom społecznym zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r. poz.1668 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. 1876 z późn. zm.).

Konsultacje społeczne trwały od 21 do 30 lipca 2021 r. (łącznie 10 dni). Ogłoszenie o konsultacjach zostało umieszczone w BIP oraz na stronie i profilu Facebook ROPS.

Projekt Programu został przekazany do zaopiniowania Wojewódzkiej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych, Pomorskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego i Pomorskiej Radzie ds. Polityki Senioralnej.

W Raporcie syntetycznie przestawiono przebieg konsultacji projektu Programu.

Przyjęcie Programu

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął w dniu 19 października 2021 r. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030.

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030 to dokument, o którym mowa w art. 6 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, który ma być narzędziem aktywnego, racjonalnego realizowania polityki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, służącym pomorskim samorządom wszystkich szczebli.

Program został opracowany we współpracy z Zespołem Monitorującym Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznych na Terenie Województwa Pomorskiego, powołanym w 2002 roku na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy Marszałkiem Województwa Pomorskiego, Wojewodą Pomorskim, Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku, Prezesami Sądów Okręgowych w Gdańsku i Słupsku. Dokument powstał jako kontynuacja poprzedniego Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013–2020.

Główne cele programu to:

  1. zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  2. zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
  3. zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie,
  4. zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług.

Dokument został przekazany do konsultacji społecznych, w tym Pomorskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Wojewódzkiej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Pomorskiej Radzie ds. Polityki Senioralnej.

Do pobrania

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk