PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY
Profilaktyka alkoholowa oraz przeciwdziałanie narkomanii.

Zaproszenie do udziału w szkoleniu z zakresu profilaktyki uzależnień [INFORMACJA]

Grafika poglądowa. Przedstawia napis: Profilaktyka alkoholowa oraz przeciwdziałanie narkomanii. Szkolenie 17-18.05.2022. Autor: Marcin Mielewczyk
29.04.2022
Beata Perez-Borjas
Beata
Perez-Borjas
AUTOR
Beata Perez-Borjas
Beata
Perez-Borjas
29.04.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu dla gminnych pełnomocników ds. profilaktyki uzależnień, gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, które odbędzie się 17-18 maja 2022 r. w Gdańsku.

Plan szkolenia

17 maja 2022 r.

Certyfikowane 6-godzinne szkolenie „Kontakt z osobami doznającymi przemocy i stosującymi przemoc w ramach pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, prowadzone równolegle w trzech grupach przez trenerów ze Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w Warszawie.

Cele szkolenia:

 • rozwój kompetencji zawodowych potrzebnych do pracy z osobami doznającymi przemocy i stosującymi przemoc powiązaną z nadmiernym piciem alkoholu i uzależnieniami,
 • stworzenie okazji do omówienia sytuacji wątpliwych i trudnych w pracy z osobami uwikłanymi w przemoc,
 • poszerzenie wiedzy na temat przemocy w rodzinie,
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Sytuacja osób doznających przemocy ze strony osób nadużywających alkoholu.
 2. Jak rozmawiać z osobami doznającymi przemocy (spotkania w Komisji RPA i Grupach Roboczych).
 3. Osoby stosujące przemoc nadużywające alkohol – charakterystyka zachowań.
 4. Jak rozmawiać z osobami stosującymi przemoc przemocy (spotkania w Komisji RPA i Grupach Roboczych).

W miarę potrzeby będą omówione sytuacje trudne z klientami oraz dobre praktyki rozmów w trakcie spotkań Komisji RPA i pracy Grup Roboczych.

Metody pracy:

 • mini edukacja odpowiedzi na pytania,
 • ćwiczenia rozmów lub/i omawianie materiału filmowego (filmy edukacyjne wydane przez Stowarzyszenie NL),
 • dyskusja,
 • wymiana doświadczeń dobrych praktyk, odpowiedzi na pytania.

18 maja 2022 r.

Narada nt. nowych zadań samorządów gminnych w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii prowadzona przez przedstawicieli Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Program narady:

 1. Uzależnienie behawioralne – rodzaje, czynniki ryzyka, objawy.
 2. Profilaktyka uzależnień, jakie działania podejmować i do jakich grup je adresować?
 3. Nowe zadania samorządów wynikające z art. 4[1] ust1.3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – „prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo–wychowawczych i socjoterapeutycznych”.
 4. Prezentacja programów „Loguj się z głową” oraz „Wspólne kroki” przygotowanych na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
 5. Dyskusja.

Zapisy

Szkolenie jest nieodpłatne, zapewniamy pobyt w hotelu, uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu. Zgłoszenia należy kierować na adres: b.perez@pomorskie.eu – ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk