Strategia rozwoju usług społecznych przyjęta przez Radę Ministrów

Rada Ministrów przyjęła Strategię rozwoju usług społecznych [INFORMACJA]

Zdjęcie poglądowe. Zawiera napis: Strategia rozwoju usług społecznych przyjęta przez Radę Ministrów. Autor: Marcin Mielewczyk
08.06.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
08.06.2022

We wtorek 7 czerwca 2022 r. RM przyjęła uchwałę ws. przyjęcia Strategii rozwoju usług społecznych - polityki publicznej do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.), przedłożoną przez ministra rodziny i polityki społecznej.

Głównym celem Strategii jest deinstytucjonalizacja, czyli przechodzenia od opieki o charakterze instytucjonalnym do opieki świadczonej w środowisku rodzinnym i społeczności lokalnej.

 W strategii wskazano kilkanaście celów, które mają być osiągnięte w wyniku jej realizacji, w tym m.in.:

  • podejmowanie działań zapobiegających umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej, zwiększenie udziału rodzinnych form pieczy zastępczej w jej sprawowaniu;
  • zmiana funkcjonowania placówek, w których przebywają dzieci, w tym głównie domów pomocy społecznej i domów dziecka, w ten sposób, że będą one zapewniać opiekę krótkoterminową, turnusową oraz usługową dla środowiska lokalnego;
  • standaryzacja usług dla seniorów, wspieranie rodzin, które zajmują się starszymi osobami, rozwijanie środowiskowych form opieki;
  • włączenie społeczne osób z niepełnosprawnościami oraz położenie nacisku na niezależne życie, dzięki stworzeniu systemu wsparcia ludzi z dysfunkcjami zdrowotnymi i ich rodzin;
  • utworzenie systemu koordynacji oraz standaryzacji usług społecznych ukierunkowanych na osoby z zaburzeniami psychicznymi, w celu ograniczenia konieczność korzystania z opieki całodobowej;
  • wdrożenie systemu koordynacji i standaryzacji usług dla osób w kryzysie bezdomności oraz opracowanie i wdrożenie rozwiązań pozwalających na przejście ze wsparcia oferowanego przez placówki do pomocy w formie mieszkaniowej.

Realizacja celów Strategii zakłada szeroką współpracę administracji rządowej z samorządami oraz sektorem pozarządowym.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk