PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY
Szesnasty Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi – 18 października 2022 [INFORMACJA]

Szesnasty Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi - 18 października 2022 [INFORMACJA]

Grafika poglądowa. Przedstawia napis: XVI Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi
17.10.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
17.10.2022

Aby skuteczniej zwalczać i zapobiegać przestępstwu handlu ludźmi należy lepiej poznać złożoność tego zjawiska. Ten dzień corocznie przypomina nam o obecności zjawiska handlu ludźmi.

Przestępstwo handlu ludźmi to współczesna forma niewolnictwa stanowiąca jedną z najcięższych zbrodni, godząca w wolność i godność ludzką.

Handel ludźmi jest przestępstwem globalnym. Polega na wykorzystaniu człowieka przy użyciu zachowań,  które w bezwzględności stosowania godzą w godność i wolność człowieka, naruszając przez to jego podstawowe prawa.

Za handel ludźmi uznawane są czynności sprawcze wskazane w art. 115 § 22 Kodeksu karnego, tj.:

 • werbowanie (nakłanianie, zjednywanie, zaciąganie),
 • transport (przemieszczanie, przewożenie z zastosowaniem środków komunikacji),
 • dostarczanie (umieszczanie w innym miejscu),
 • przekazywanie (powierzanie, dawanie w celu dysponowania),
 • przechowywanie (zatrzymywanie w jednym miejscu, przetrzymywanie w ukryciu),
 • przyjmowanie osoby (zatrzymywanie przekazanej osoby).

Przestępstwo handlu ludźmi polega na zniewoleniu osoby bez względu na jej wiek, płeć czy narodowość, przy pomocy szerokiego spektrum metod przestępczych, których finałem jest wykorzystanie osoby. Co roku około 2 milionów ludzi pada ofiarą tego przestępstwa, z czego 1/3 stanowią dzieci.

Do najbardziej podstawowych form wykorzystania zaliczamy:

 • wykorzystanie w seksbiznesie,
 • wykorzystanie do pracy przymusowej,
 • wykorzystanie do żebractwa,
 • niewolnictwo domowe,
 • handel organami,
 • eksploatacja kryminalna,
 • zmuszanie do zawierania fikcyjnych małżeństw,
 • wykorzystywanie osób do wyłudzania kredytów i świadczeń socjalnych.

W województwie pomorskim od 2015 r. funkcjonuje Pomorski Wojewódzki Zespół Do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi – powołany Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego nr 227/2015 z dnia 14 sierpnia 2015 roku.

Jesteś ofiarą lub świadkiem handlu ludźmi? Poinformuj Policję.

Zadzwoń +48 664 974 934 lub napisz na handelludzmibsk@policja.gov.pl

 Telefon zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi

+48 22 628 01 20 lub +48 22 628 99 99

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi – www.kcik.pl

Pomorski Wojewódzki Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

+ 48 58 307 71 56, 58 307 72 87

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk