NGO
Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej

Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej

Grafika poglądowa. Przedstawia napis: Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej. Autor: Marcin Mielewczyk
24.01.2023
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
24.01.2023

Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 73/423/23 z dnia 24 stycznia 2023 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2023 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej poprzez łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów o charakterze ponadlokalnym na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych.”

Cel zadania

Celem realizacji zadania jest pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Terminarz

Ofertę należy złożyć: elektronicznie w serwisie Witkac.pl – do 16 lutego 2023 r. do godz. 15.45 oraz:
a) w formie papierowej – do 16 lutego 2023 r. do godz. 15:45 (wygenerowaną w serwisie Witkac.pl, wydrukowaną i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta) bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej lub wysłać pocztą. W przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego.
b) lub za pośrednictwem e-puap Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /x7tx0no864/SkrytkaESP.

Finanse

Na realizację w/w zadania w roku 2023 Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył kwotę 200 000 zł natomiast wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 20.000 zł.

 

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk