POLITYKA MIGRACYJNA
[EU-BELONG] Rekrutacja na spotkania on-line!

[EU-BELONG] Rekrutacja na spotkania on-line!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej serdecznie zaprasza na cykl spotkań on-line, organizowanych w ramach projektu „EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy. Projekt współfinansowany jest przez Fundusz Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej, a wspierany przez międzynarodowe i europejskie instytucje i organizacje, takie jak Rada Europy, Międzynarodowa Organizacja ds. Migrantów i Europejski Komitet Regionów.

Cykl spotkań on-line składa się z 4 sesji tematycznych (każda po 2,5 godziny), będących wstępem do Laboratoriów Nauki, na których tematyka poruszona na spotkaniach on-line zostanie poszerzona. Laboratoria Nauki będą spotkaniami stacjonarnymi, organizowanymi w Gdańsku, więcej informacji wkrótce, najpierw zapraszamy do udziału w spotkaniach on-line 🙂

Udział w spotkaniach jest otwarty (po wcześniejszej rejestracji, na każde spotkanie obowiązuje oddzielna rejestracja):

 1 – Komunikacja międzykulturowa w miejscu pracy

Gdzie? ZOOM
Kiedy? 22.02.2023 r.
Czas trwania –  12:30 – 15:00

Znaczenie komunikacji międzykulturowej wzrasta proporcjonalnie do rozwijających się procesów migracji, częstej zmiany miejsca pracy oraz życia.

Różnorodne kulturowo grupy są już nie tylko rzeczywistością międzynarodowych firm, ale także szkół, uniwersytetów i organizacji pozarządowych, a jedną z ważnych kompetencji XXI wieku staje się właśnie umiejętność pracy w grupie zróżnicowanej kulturowo.

Podczas spotkania osoby uczestniczące dowiedzą się, w jaki sposób różnice kulturowe wpływają na komunikację, pracę oraz hierarchię wartości, w jaki sposób różnice kulturowe mogą prowadzić do nieporozumień, jakie są wyzwania i możliwości związane z pracą w grupie różnorodnej kulturowo.

Po spotkaniu osoby uczestniczące będą potrafiły wskazać obszary potencjalnych różnic kulturowych i określić ich wpływ na komunikację i pracę w grupie oraz tworzyć bardziej włączające miejsce pracy uwzględniające różne doświadczenie kulturowe.

LINK DO REJESTRACJI:
https://zoom.us/meeting/register/tJ0qcu-grz0jGNNbtaOc0FOPczPaSAFNNKvu

_______________________________________________________________

 

2 – Rola błędów poznawczych i mediów w kształtowaniu postaw społecznych wobec osób z doświadczeniem migracji i/lub uchodźstwa

Gdzie? ZOOM
Kiedy? 23.02.2023 r.
Czas trwania –  12:30 – 15:00

Postawy wobec osób z doświadczeniem migracji i/lub uchodźstwa często kształtowane są nie przez fakty, a emocje, źródeł których leżą także błędy poznawcze opisane w psychologii i wynikające z pracy mózgu. Warto się im przyjrzeć, żeby wiedzieć w jaki sposób wpływają one na nasze postawy i decyzje.

Podczas spotkania osoby uczestniczące dowiedzą się czym jest myślenie wolne
i szybkie i jak wpływa ono na podejmowanie decyzji. Poznają główne rodzaje błędów poznawczych i ich wpływ na kształtowanie postaw względem osób z doświadczeniem migracji i/lub uchodźstwa. Przeanalizują także ich związek z informacjami publikowanymi w mediach.

Po spotkaniu osoby uczestniczące będą miały większą świadomość wpływu błędów poznawczych na indywidualne i grupowe postawy wobec osób z doświadczeniem migracji
i lub uchodźstwa oraz będą umiały je wskazać. Dodatkowo nabędą wiedzę jak tworzyć informacje/materiały balansujące ich wpływ na podejmowanie decyzji, a także jak ćwiczyć krytyczne rozumienie przekazów medialnych, w tym również tych dotyczących osób
z doświadczeniem migracji i/lub uchodźstwa.

LINK DO REJESTRACJI:
https://zoom.us/meeting/register/tJcvc-yqpjgjGd1adFGHCJyAGYA7uDm_Grfv

___________________________________________________________

3 – Komunikacja międzykulturowa w życiu codziennym

Gdzie? ZOOM
Kiedy? 27.02.2023 r. – start spotkania: 12:30
Czas trwania –  12:30 – 15:00

Znaczenie komunikacji międzykulturowej wzrasta proporcjonalnie do rozwijających się procesów migracji, częstej zmiany miejsca pracy oraz życia.

Różnorodne kulturowo grupy są już nie tylko rzeczywistością międzynarodowych firm, ale także szkół, uniwersytetów i organizacji pozarządowych, a jedną z ważnych kompetencji XXI wieku staje się właśnie umiejętność funkcjonowania w grupie zróżnicowanej kulturowo.

Podczas spotkaniu osoby uczestniczące dowiedzą się, w jaki sposób różnice kulturowe wpływa na komunikację, pracę oraz hierarchię wartości, w jaki sposób różnice kulturowe mogą prowadzić do nieporozumień, jakie są wyzwania i możliwości związane z pracą w grupie różnorodnej kulturowo.

Po spotkaniu osoby uczestniczące będą potrafiły wskazać obszary potencjalnych różnic kulturowych i określić ich wpływ na komunikację i pracę w grupie oraz wskazywać wartości i normy stojące za określonymi zachowaniem.

LINK DO REJESTRACJI:
https://zoom.us/meeting/register/tJIsf-Gppj8uGd3RcldPwzzuMy8Ri1-7Ru5x

________________________________________________________

 

 4 – Pierwsza pomoc psychologiczna w kontakcie z osobą z doświadczeniem migracji i/lub uchodźctwa

Gdzie? ZOOM
Kiedy? 03.03.2023 r. – start spotkania: 12:30
Czas trwania –  13:30 – 16:00

Kiedy w naszych społecznościach, krajach i na świecie dochodzi do katastrof wiele osób chce pomóc tym, którzy są nimi dotknięci. Jednym z narzędzi pomocy jest pierwsza pomoc psychologiczna, która polega na humanitarnym, wspierającym i praktycznym pomaganiu innym ludziom doświadczającym poważnych wydarzeń kryzysowych.

Podczas spotkaniu osoby uczestniczące dowiedzą się, czym jest pierwsza pomoc psychologiczna, kto, kiedy i gdzie może jej udzielić, będzie to także czas do refleksji o tym, jak pomagać odpowiedzialnie i w jaki sposób osoby dotknięte kryzysem mogą reagować
na sytuację, w której się znalazły.

Ważne, że pierwszej pomocy psychologicznej mogą udzielać osoby pracujące
z osobami z doświadczeniem migracji i/lub uchodźstwa niekoniecznie posiadający wykształcenie psychologiczne.

LINK DO REJESTRACJI:
https://zoom.us/meeting/register/tJArce6grD8vEtY0ULZv5rc54RuC5N0PLCja

___________________________________________________________

Nie ma konieczności uczestniczenia we wszystkich planowanych spotkaniach, niemniej serdecznie do tego zachęcamy. Osoby uczestniczące w treningach on-line będą miały pierwszeństwo przy rejestracji na Laboratoria Nauki, na których liczba miejsc będzie ograniczona.

Spotkania poprowadzi:
Katarzyna Błasińska – trenerka komunikacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej, uwzględniająca globalną perspektywę omawianych zagadnień. Zdobywała doświadczenie w pracy w środowisku wielokulturowym. Wieloletnia koordynatorka projektów, aktywistka trzeciego sektora, mediatorka. Współtwórczyni Fundacji Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej, w której specjalizuje się w temacie edukacji międzykulturowej.

Kilka słów o projekcie EU-Belong:

Projekt współfinansowany jest przez Fundusz Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej, a wspierany przez międzynarodowe i europejskie instytucje i organizacje, takie jak Rada Europy, Międzynarodowa Organizacja ds. Migrantów i Europejski Komitet Regionów.

Jego celem jest poprawa integracji społeczno-ekonomicznej migrantów i ich poczucia przynależności poprzez opracowanie i wdrożenie regionalnych strategii integracji opartych na silnym podejściu międzykulturowym, koncentrujących się na zasadach równości i różnorodności #interculturalregions.

Informacje dot. projektu i innych działań realizowanych przez referat polityki migracyjnej i integracji społecznej #ROPS znajdują się na stronie:

https://rops.pomorskie.eu/polityka-migracyjna/

 

 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk