NGO
Otwarty konkurs ofert – dofinansowanie wkładu własnego

Otwarty konkurs ofert – dofinansowanie wkładu własnego

Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 239/434/23 z dnia 7 marca, ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadania „Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych z zakresu zadań publicznych określonych w Programie Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 w zakresie wzmacniania aktywności obywatelskiej w obszarach: integracja i pomoc społeczna, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a podmiotami świadczącymi usługi aktywizacji i integracji na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, promocji i organizacji wolontariatu, działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3”

Zarząd Województwa Pomorskiego przeznacza w 2023 roku na realizację zadań wybranych w ramach konkursu środki finansowe do kwoty ogółem 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Dotacja z budżetu Województwa Pomorskiego może być przyznana jedynie na dofinasowanie zadania realizowanego na terenie województwa pomorskiego i na rzecz jego mieszkańców.

Oferty mogą być składane do wyczerpania środków finansowych w następujących terminach:

I nabór do dnia 30.04.2023 r. (do godz. 15:45 w serwisie witkac.pl, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego w godz. 7:45-15:45),

II nabór od dnia 01.06.2023 r. do dnia 31.07.2023 r. (do godz. 15:45 w serwisie witkac.pl, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego w godz. 7:45-15:45)

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk