Informacja w sprawie złożonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Informacja w sprawie złożonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Grafika poglądowa zawiera najważniejsze informacje dotyczące wydarzenia.
05.09.2023
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
AUTOR
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
05.09.2023

Informacja Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ze sfery działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje, że w dniu 29 sierpnia 2023 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wpłynęła oferta złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Główny w Warszawie – Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów I Inwalidów z siedzibą w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 131 A, dotycząca realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Ruch to zdrowie”.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) – organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek zamieszczenia oferty realizacji zadania publicznego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia jej wpłynięcia, w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy – każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie wymaganego terminu Zarząd Województwa Pomorskiego rozpatrzy zgłoszone uwagi, a następnie podejmie stosowną decyzję. W przypadku braku uwag, zgodnie z art. 19a ust 5 ww. ustawy Zarząd Województwa Pomorskiego podejmie uchwałę o celowości realizacji zadania, a następnie niezwłocznie zawrze umowę z oferentem.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-180 Gdańsk lub mailowo na adres i.olczak@pomorskie.eu

Osoba do kontaktu:
Iwona Olczak, Referat Polityki Senioralnej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, telefon: 58 326 87 25, adres e-mail: i.olczak@pomorskie.eu

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk