KONSULTACJE SPOŁECZNE
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do ofert na realizację zadań publicznych

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do ofert na realizację zadań publicznych

Grafika przedstawia najważniejsze informacje o wydarzeniu
26.10.2023
Agata Chrul
Agata
Chrul
AUTOR
Agata Chrul
Agata
Chrul
26.10.2023

Informacja Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie ofert realizacji zadań publicznych złożonych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

W dniach 19 i 20 oraz 23 października 2023 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wpłynęło sześć ofert:

Związek Sybiraków Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie, wykonawca zadania: Związek Sybiraków – Oddział w Gdańsku, ul. Wita Stwosza 73, 80-305 Gdańsk; Sybiracy na Pomorzu –pomoc potrzebującym członkom Stowarzyszenia; 8 000,00 zł;

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z siedzibą w Warszawie, wykonawca zadania: Pomorski Zarząd Wojewódzki ZKRP i BWP, ul. Sienkiewicza 8, 80-227 Gdańsk; Wsparcie pomoc społeczna – paczki świąteczne dla kombatantów; 10 000,00 zł;

Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, wykonawca zadania: Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Okręgowy, ul. Okopowa 5, 80-819 Gdańsk; Integracja członków Związku Inwalidów Wojennych RP w przygotowaniu i rozprowadzeniu paczek świątecznych w ramach wsparcia społecznego dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin; 8 500,00 zł;

Stowarzyszenie Rodzina Katyńska z siedzibą w Gdańsku, ul. Obywatelska 2, 80-259 Gdańsk; Pomoc dla najstarszych i najbardziej potrzebujących członków Stowarzyszenia; 5 200,00 zł;

Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę z siedzibą w Warszawie, wykonawca zadania: Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę w Gdańsku. Zarząd Okręgowy, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk
Pomoc materialna członkom Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę w Gdańsku; 10 000,00 zł;

Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych z siedzibą w Warszawie, wykonawca zadania: Zarząd Oddziału Okręgowego z siedzibą w Gdańsku, biuro: ul. Kościuszki 63, 81-703 Sopot, skr. poczt. 62;  Wsparcie byłych więźniów w podeszłym wieku w okresie przedświątecznym; 10 000,00 zł.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programem Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 zatwierdzonym Uchwałą nr 600/XLVIII/22 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 listopada 2022 roku, oferty odpowiadają na zadanie  publiczne w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy – organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek zamieszczenia w terminie do 7 dni roboczych ofertę na realizację zadania publicznego w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy – każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie wymaganego terminu Zarząd Województwa Pomorskiego rozpatrzy zgłoszone uwagi, a następnie podejmie stosowną decyzję. W przypadku braku uwag, zgodnie z art. 19a ust. 5 ww. ustawy, Zarząd Województwa podejmie uchwałę o celowości realizacji zadań, a następnie niezwłocznie zawrze umowy z oferentami.

Biorąc pod uwagę, iż oferenci posiadają wieloletnie doświadczenie w realizacji podobnych zadań publicznych (m.in.: tworzenie systemu oparcia społecznego dla osób starszych
i kombatantów, pomocy społecznej najbardziej potrzebującym członkom stowarzyszenia) oraz potrzebne zasoby kadrowe, jak również fakt spełnienia przez wnioskodawcę warunków określonych w art. 19 ust. 1 ww. ustawy, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej rekomenduje realizację przedmiotowych ofert Zarządowi Województwa Pomorskiego oraz zamieszczenie ich we wskazanych powyżej nośnikach informacji.

 

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk