RESIST
Zdjęcie z przebiegu warsztatu

Pomorskie na fali innowacji społecznych! Relacja z Kick-Off Meeting projektu RESIST w Hamburgu

15.12.2023
Maciej Kochanowski
Maciej
Kochanowski
AUTOR
Maciej Kochanowski
Maciej
Kochanowski
15.12.2023

Pomorskie, wraz z partnerami rozpoczęło podróż w kierunku trwałego wsparcia innowacji i przedsiębiorczości społecznej w Regionie Morza Bałtyckiego. Trwające od 11 do 13 grudnia 2023 r. spotkanie, poprowadzone przez lidera projektu - Miasto Hamburg, skupiło się na strategicznych celach, synergii sektora publicznego z przedsiębiorczością społeczną i potencjale edukacyjnym jako fundamentach transformacji społecznej. Efektem będzie trwały i przyjazny ekosystem dla innowacji i ekonomii społecznej nad Bałtykiem.

Od listopada 2023 r. roku Województwo Pomorskie reprezentowane przez urząd marszałkowski – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) oraz Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego (DRRP), jest częścią szerokiego partnerstwa realizującego projekt „RESIST – Regional Ecosystems for Social Innovation and Social Transformation” (Regionalne Ekosystemy dla Innowacji Społecznych i Transformacji Społecznej). Projekt realizowany jest w ramach priorytetu 1 „Innowacyjne społeczeństwo” , cel 1.2 „Elastyczne usługi publiczne” programu Interreg Region Morza Bałtyckiego na lata 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Liderem projektu jest Miasto Hamburg, które posiada szerokie doświadczenie w zakresie budowy strategii rozwoju innowacji społecznych oraz współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców społecznych.

Jako Pomorskie w projekcie będziemy odpowiedzialni m.in. za próbę zaadaptowania koncepcji klastrów innowacji społecznych i ekologicznych (CSEI) w naszym regionie. W tych działaniach będziemy ściśle współpracować z Pomorską Siecią COP, która również jest partnerem projektu. Pozostali partnerzy projektu to: Zukunft Zwei GmbH (Niemcy), Litewskie Centrum Innowacji (Litwa), Region Planowania Kurzeme (Łotwa), Politechnika Rygi (Łotwa), Rada Regionalna Västerbotten (Szwecja), Uniwersytet w Malmö (Szwecja), Rada Okręgu Agder (Norwegia), Centrum Rozwoju Powiatu Võru (Estonia), Uniwersytet w Tallinnie (Estonia).

Spotkanie stanowiło świetną okazję do dyskusji na temat tego, jak rozumiemy innowacje społeczne i przedsiębiorczość społeczną, oraz o tym, jak wyglądają systemy wsparcia w partnerskich regionach. Prace nad projektem RESIST rozpoczęły się ponad rok temu, a decyzja o dofinansowaniu projektu została podjęta przez Komitet Monitorujący Programu Interreg w czerwcu 2023 roku. Grudniowe spotkanie było natomiast pierwszą okazją dla całego konsorcjum na pogłębioną dyskusję o tym, jak projekt będzie realizowany oraz jakie przyniesie rezultaty.

Logika projektu, który będzie realizowany do października 2026 roku, polega w dużej mierze na trzech pakietach zadań (work package), które w pierwszej kolejności prowadzić będą do opracowania modelu wsparcia innowacji i przedsiębiorczości społecznej (w tym modeli klastrów CESI), następnie pilotażu zaprojektowanych rozwiązań a na koniec upowszechnianiu i transferze wiedzy w Regionie Morza Bałtyckiego. Najważniejszą rolą Pomorskiego będzie proces pilotażu modelu klastrów innowacji społecznych i ekologicznych. W tym celu planowane jest zaangażowanie najważniejszych aktorów systemu wsparcia ekonomii społecznej w regionie m.in. ośrodki wsparcia ekonomii społecznej (OWES). Zgodnie z Regionalnym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej „Pomorska Ekonomia Społeczna 2030”, wkrótce działać będzie w naszym regionie w sumie 5 OWES, które mogą stać się również fundamentom rozwoju wspomnianego modelu klastrów na Pomorzu.

Podczas spotkania w Hamburgu omówione zostały poszczególne działania, które służyć będą realizacji zadań projektowych. W tym celu zawiązane zostały dedykowane poszczególnym zadaniom grupy robocze, które będą stale pracować w projekcie. Spotkanie w Hamburgu było okazją do pogłębionej pracy oraz ustaleniu harmonogramu działań na najbliższe miesiące. Ciekawym uatrakcyjnieniem wydarzenia była ponadto wizyta w Centrum Kreatywności Oberhafen w dzielnicy Hafen City. Miejsce powstało na bazie dawnych magazynów i jest teraz przestrzenią działalności wielu innowatorów w duchu zrównoważonego rozwoju. Organizatorzy w ramach programu przygotowali ponadto prezentacje i wystąpienia, które dotyczyły istotnych z punktu widzenia projektu RESIST polityk publicznych oraz doświadczeń niemieckich partnerów w projekcie. Oto kilka kluczowych punktów dyskusji:

  1. Sojusz dla Przedsiębiorczości Społecznej w Hamburgu: Podczas prezentacji Laury Kromming i Borisa Kozlowskiego przedstawiono wyzwania, z jakimi zmaga się lokalna społeczność, oraz innowacje społeczne wdrażane na terenie Hamburga. Przedsiębiorcy społeczni z Hamburga współpracują ze sobą w formie trwałego partnerstwa.
  2. Współpraca Sojuszu Przedsiębiorców Społecznych z Hamburga z projektem RESIST: Prezentacja Rubena Quaasa i Adrienne Stobbe pokazała interesujące aspekty możliwej współpracy Sojuszu, który jest trwałym działającym w Hamburgu partnerstwem z projektem RESIST, demonstrując, jak lokalne innowacje społeczne mogą współdziałać z szerszymi inicjatywami społecznymi.
  3. Komplementarność strategii rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego UE (EUBSR) i projektu RESIST: Merle Andraschko – przedstawicielka senatu Hamburga zwróciła uwagę na temat wzajemnych korzyści między edukacją w ramach Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego a projektem RESIST podkreśliła potencjał synergii między edukacją a innowacjami społecznymi.

Ważną częścią wydarzenia była również szczegółowa prezentacja doświadczeń Miasta Hamburg w zakresie tworzenia strategii na rzecz innowacji społecznych oraz współpracy z szerokim partnerstwem przedsiębiorców społecznych. Ponadto w trakcie spotkania zaprezentowano również najważniejsze elementy ekosystemu przedsiębiorstw społecznych na Pomorzu, który opiera się o wspomniane wcześniej OWES.

Miejscem spotkania był odpowiedzialny społecznie i ekologicznie hotel Villa Viva, który jest częścią działalności organizacji dbającej o dostęp do wody pitnej i poprawę warunków sanitarnych w krajach globalnego południa Via Con Aqua. Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać szczegóły działalności organizacji, która jest interesującym przykładem społecznie odpowiedzialnej firmy.

Kick-Off Meeting w Hamburgu nie tylko umożliwił skonkretyzowanie działań projektu RESIST, ale także stworzył przestrzeń do wymiany doświadczeń i inspiracji, podkreślając znaczenie współpracy w budowaniu ekosystemów innowacji społecznych. Wspólnym wysiłkiem partnerów, projekt ma szansę przyczynić się do trwałej transformacji społecznej w naszej części Europy.

 

Projekt RESIST jest częściowo finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego na lata 2021-2027.

Fot.: Sarah Nagel (REM Consult)

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk