SPLOT Wartości – II nabór na dotacje

SPLOT Wartości – II nabór na dotacje

02.01.2024
Agata Chrul
Agata
Chrul
AUTOR
Agata Chrul
Agata
Chrul
02.01.2024

Do 31 stycznia 2024 r. trwa II nabór (wnioski wstępne) inicjatyw do funduszu grantowego w ramach projektu realizowanego przez Sieć SPLOT - „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”.

Projekt finansowany jest z programu Unii Europejskiej „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (CERV).

Granty realizują cele programu, którymi m. in. jest:

 • podnoszenie świadomości na temat praw i wartości poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
 • wzmocnienie ochrony i propagowania wartości Unii, w tym poszanowania praworządności;
 • przyczynianie się do realizacji wartości demokratycznych, między innymi poprzez wspieranie dialogu, przejrzystości i dobrych rządów zwłaszcza w kontekście kurczenia się przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego.

Wartość wnioskowanego grantu nie może być niższa niż 2000 euro oraz wyższa niż 6800 euro. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o grant są organizacje społeczeństwa obywatelskiego zarejestrowane w Polsce. Realizowane projekty mogą trwać od 6 do 12 miesięcy.

Wnioski należy składać wyłącznie poprzez stronę z generatorem wniosków pod adresem www.granty.siecsplot.pl

Nabór:

Etap I – wnioski wstępne

 • nabór wniosków wstępnych: 30 listopada 2023 – 31 stycznia 2024
 • ogłoszenie wyników: 1 marca 2024

Etap II – wnioski pełne

 • nabór wniosków pełnych: 1 marca 2024 – 30 kwietnia 2024
 • ogłoszenie wyników – 4 czerwca 2024

W ramach grantu:

 • 20% wartości grantu może zostać przeznaczone na koszty administracyjne, w tym zarządzanie projektem grantowym,
 • 20% wartości grantu może zostać przeznaczone na koszty związane z rozwojem instytucjonalnym organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Granty mogą być przyznane m.in. na działania:

 • podnoszenie świadomości i upowszechnianiu wiedzy na temat praw i wartości wynikających z Traktatów UE i Karty wśród ogółu społeczeństwa i kluczowych podmiotów, takich jak decydenci polityczni i prawodawcy, prawnicy i sędziowie; w tym działania typu: kampanie medialne, informowanie społeczeństwa za pośrednictwem mediów społecznych, spotkania, konferencje, działania edukacyjne w różnych formach;
 • organizacja i wspieranie procesów dialogu obywatelskiego, tworzenia platform obywatelskich zrzeszających podmioty działające na rzecz praw i wartości UE;
 • tworzenie koalicji i partnerstw między organizacjami społeczeństwa obywatelskiego CSO; koordynację i strategiczną współpracę między CSO, a innymi zainteresowanymi stronami, podmiotami sektora publicznego lub prywatnego;
 • zapewnienie bezpłatnego doradztwa, działań strażniczych i monitorujących w zakresie polityki UE oraz praw i wartości w ramach UE; polityki UE oraz praw i wartości wynikających z Traktatów UE i Karty;
 • badania i analizy mające na celu informowanie o kształtowaniu polityki na poziomie unijnym i krajowym, opracowywanie narzędzi i standardów w celu wspierania wartości UE;
 • promowanie wdrażania przyjętych ustaw, rozporządzeń i orzeczeń sądowych;
 • działania rzecznicze mające na celu wpływanie na politykę i procesy decyzyjne, w tym w zakresie tworzenia, rewizji i aktualizacji polityk i prawodawstwa;
 • inne działania służące budowaniu potencjału organizacji, w tym np.: opracowanie strategii rozwoju podmiotów, rozwój kadry organizacji CSO, wzmacnianie wewnętrznych systemów i procedur funkcjonowania.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej projektu: SPLOT Wartości oraz w dziale „Fundusze”.

Projekt SPLOT Wartości realizowany jest przez konsorcjum ośmiu organizacji pozarządowych. Partnerzy projektu są członkami ogólnopolskiej sieci SPLOT. W skład konsorcjum wchodzą:

 • Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych – lider projektu;
 • Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych;
 • Stowarzyszenie Klon/Jawor;
 • Centrum OPUS;
 • Stowarzyszenie BORIS;
 • Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PiOSP;
 • Sieć SPLOT;
 • Centrum Inicjatyw Obywatelskich (CIO).

 

 

 

Przydatne linki
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk