NGO
1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego w 2024 roku!

1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego w 2024 roku!

17.01.2024
Barbara Niemiec
Barbara
Niemiec
AUTOR
Barbara Niemiec
Barbara
Niemiec
17.01.2024

Przypominamy, że każdy podatnik ma prawo przekazać odpowiednią część podatku dochodowego, który płaci na rzecz organizacji pożytku publicznego – OPP. W woj. pomorskim jest 699 organizacji pożytku publicznego OPP, na które można przekazać 1,5 % podatku dochodowego.

W 2024 roku podatnicy mają możliwość przekazania nie 1% podatku na rzecz OPP, lecz 1,5 %. Zasada ta ma zastosowanie już od zeszłorocznych rozliczeń podatku PIT. Podatnik samodzielnie wybiera, na czyją konkretnie rzecz przekazana zostanie kwota pochodząca z jego zeznania rocznego.

 Jak przekazać więc 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego teraz w 2024 roku gdy będziemy rozliczali się z podatku za 2023 rok? Zwłaszcza gdy nie robiliśmy tego przed rokiem, a korzystamy z rozliczenia PIT przez urząd skarbowy albo przez ZUS?

 Wniosek o przekazanie 1,5% podatku na OPP w zeznaniu rocznym za 2023 r.

Wniosek o przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) zawarty jest w zeznaniu podatkowym. Wystarczy, że wpiszesz numer KRS wybranej przez ciebie organizacji pożytku publicznego oraz kwotę, jaką chcesz przekazać.
Kwota ta nie może przekraczać 1,5% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Jeśli chcesz, by twoje wsparcie zostało przeznaczone na konkretny cel szczegółowy, możesz go określić w przewidzianej do tego rubryce w zeznaniu podatkowym.

 Rozliczenie odpisu na OPP w ramach Twój e-PIT

Jeżeli dokonujesz rozliczenia rocznego, korzystając z usługi Twój e-PIT, w przygotowanym dla ciebie zeznaniu automatycznie zostanie wskazana OPP, której przekazałeś 1,5% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1,5% podatku należnego).
Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły wskazałeś cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie wskazany w przygotowanym dla ciebie zeznaniu.

Oczywiście możesz zmienić dane dotyczące wybranej organizacji pożytku publicznego OPP, w tym nr KRS, a także cel szczegółowy.

 PIT-OP czyli jak 1,5% na OPP odpisują emeryci

Jeżeli jesteś emerytem lub rencistą i nie masz obowiązku złożenia zeznania podatkowego oraz:

  • dostałeś roczne rozliczenie podatku PIT-40A,
  • nie korzystasz z odliczeń,
  • chcesz przekazać 1,5% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego

wystarczy, że złożysz PIT-OP w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Jeżeli złożysz oświadczenie PIT-OP, będzie to oznaczać, że wyraziłeś zgodę na przekazanie kwoty w wysokości 1,5% podatku należnego.

Ponadto, jeżeli otrzymałeś od organu rentowego roczne obliczenie podatku PIT-40A i nie złożysz wniosku PIT-OP, organ podatkowy przekaże kwotę 1,5% podatku należnego na rzecz OPP wskazanej przez ciebie we wniosku zawartym w zeznaniu, korekcie zeznania lub w PIT-OP za 2023 rok.
W tym przypadku przekazanie kwoty 1,5% podatku należnego na rzecz OPP następuje na podstawie wniosku PIT-OP sporządzonego przez organ podatkowy za pośrednictwem portalu podatkowego (automatyczna akceptacja PIT-OP).

 PIT za 2023 rok: jak wybrać OPP na nowo

Możesz wybrać organizację pożytku publicznego (OPP), której naczelnik urzędu skarbowego przekaże 1,5% podatku należnego, który wynika ze złożonego przez ciebie zeznania rocznego albo złożonej korekty tego zeznania.

Wyboru OPP dokonasz z wykazu organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku. Wykaz tworzony jest na 30 listopada danego roku podatkowego, natomiast publikowany do 15 grudnia 2023 r. Jakie OPP mogą być ujęte w ww. wykazie oraz zasady jego prowadzenia, uregulowane zostały w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Warunkiem przekazania kwoty 1,5% jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.2

 Co zrobić z odpisem 1,5% na OPP w nietypowych sytuacjach

Jeżeli OPP nie ma już w wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1,5% podatku należnego, to w zeznaniu udostępnionym w usłudze Twój e-PIT nie zostanie wykazany żaden nr KRS OPP. W tym wypadku możesz wpisać nr KRS innej OPP albo pozostawić to pole puste – wtedy środki nie zostaną przekazane do żadnej organizacji.

Jeśli nie przekazywałeś 1,5% podatku na OPP w zeznaniu za 2022 rok – to w zeznaniu przygotowanym dla ciebie w usłudze Twój e-PIT nie będzie wskazana żadna OPP. Aby uzupełnić zeznanie tylko w tym zakresie, wybierz usługę Twój e-PIT po zalogowaniu się w serwisie e-Urząd Skarbowy na stronie podatki.gov.pl:

  • przez login.gov.pl to jest profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną. Ten sposób logowania jest najwłaściwszy dla podatnika, szczególnie gdy nie ma informacji od płatnika i rozlicza np. przychody z najmu prywatnego na formularzu PIT-28,
  • używając aplikacji mObywatel,
  • używając swoich danych podatkowych: PESEL albo NIP i data urodzenia, kwota przychodu z deklaracji za rok 2022, kwota przychodu z jednej informacji od płatników za 2023 rok (np. PIT-11) oraz kwota nadpłaty/podatku do zapłaty z deklaracji za rok 2022.

Informacje o przekazaniu 1,5% podatku na rzecz OPP będą widoczne na głównym ekranie usługi, zaraz po zalogowaniu się do niej. Aby wskazać KRS wybranej organizacji, wybierz opcję „wybierz organizację”.

Poniżej znajduje się wykaz organizacji pożytku publicznego z woj. pomorskiego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571, zaktualizowany 10 stycznia 2024 roku

Źródło:

Przygotowano na podstawie www.infor.pl

Logotypy: ngo.pl

Przydatne linki
Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk