KONKURSY
Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej

Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej

Grafika poglądowa - zdjęcie przedstawia dłonie

Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 134/520/24 z dnia 6 lutego 2024 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2024 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej poprzez łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów o charakterze ponadlokalnym na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych.”

Celem realizacji zadania jest pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

W ramach zadania wspierane będą systematycznie prowadzone działania o charakterze ponadlokalnym polegające na inspirowaniu i promowaniu nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej prowadzących do łagodzenia skutków ubóstwa oraz wspieraniu programów o charakterze ponadlokalnym na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych tych osób.

Termin i warunki składania ofert:

Ofertę należy złożyć: elektronicznie w serwisie Witkac.pl – do 28 lutego 2024 r. do godz. 15.45 oraz:

  1. w formie papierowej – do 29 lutego 2023 r. do godz. 15:45 (wygenerowaną w serwisie Witkac.pl, wydrukowaną i podpisaną przez osoby upoważnione
    do reprezentowania oferenta) bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej lub wysłać pocztą. W przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego.
  2. lub za pośrednictwem e-puap Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /x7tx0no864/SkrytkaESP.

Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej, niż 26 kwietnia 2024 roku i kończy się nie później, niż 15 grudnia 2024 roku.

Na realizację zadania w roku 2024 Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył kwotę 200 000 zł.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk