PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY
Obowiązkowe szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej

Obowiązkowe szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej

Grafika poglądowa

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza członków pomorskich gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy domowej (ZI) oraz grup diagnostyczno – pomocowych (GD-P) do udziału w obowiązkowych szkoleniach zgodnych z wytycznymi ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 30 października 2023 roku do prowadzenia szkoleń dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych na podstawie artykułu 8 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

W związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej każdy członek zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy oraz grupy diagnostyczno – pomocowej powinien odbyć ww. szkolenia w terminie 12 miesięcy od dnia powołania go w skład zespołu.  

Przygotowaliśmy dla Państwa szkolenia w formie utrwalonego nagrania (zapisu szkolenia) dostępnego dla każdego członka zespołu interdyscyplinarnego oraz grupy diagnostyczno-pomocowej pod linkiem:

Szkolenie w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030 i Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030 – Dysk Google

Całość szkolenia składa się z 7 tematów:

  1. Profilaktyka przemocy domowej, zasady prowadzenia działań poprzedzających wystąpienie zjawiska przemocy domowej.
  2. Zjawisko przemocy domowej oraz sytuacja psychologiczna osób doznających tej przemocy, zachowania osób stosujących przemoc domową i możliwość pomocy.
  3. Etapy pracy z osobami doznającymi przemocy domowej i stosującymi przemoc domową.
  4. Przemoc wobec dziecka.
  5. Przemoc domowa wobec osób starszych i niepełnosprawnych.
  6. Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach diagnostyczno-pomocowych.
  7. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy domowej.

 

Osoba do kontaktu:
Marlena Radelska
tel. 58 326 88 93
e-mail: m.radelska@pomorskie.eu

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk