KONKURSY NGO
Rozstrzygnięcie konkursu „Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego”

Rozstrzygnięcie konkursu „Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego"

24.04.2024
Beata Perez-Borjas
Beata
Perez-Borjas
AUTOR
Beata Perez-Borjas
Beata
Perez-Borjas
24.04.2024

Rozstrzygnięcie konkursu „Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych z zakresu zadań publicznych określonych w Programie Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 w zakresie wzmacniania aktywności obywatelskiej w obszarach: integracja i pomoc społeczna, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a podmiotami świadczącymi usługi aktywizacji i integracji na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; promocji i organizacji wolontariatu; działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz działalności na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej”

Podczas posiedzenia w dniu 23 kwietnia 2024 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Uchwałę Nr 502/543/24 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania „Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych z zakresu zadań publicznych określonych w Programie Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 w zakresie wzmacniania aktywności obywatelskiej w obszarach: integracja i pomoc społeczna, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a podmiotami świadczącymi usługi aktywizacji i integracji na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; promocji i organizacji wolontariatu; działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz działalności na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej”.

Uchwałą Nr 177/522/24 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 lutego 2024 r. określony został skład Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w konkursie.

Do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wpłynęły 4 oferty, które zostały rozpatrzone przez Komisję Konkursową na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2024 roku. Komisja odrzuciła 3 oferty niespełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu konkursowym. Ostatecznie Komisja oceniła ofertę Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” na realizację zadania „Realizacja Programu Działaj Lokalnie 2024” oraz przedstawiła propozycję jej dofinansowania na kwotę 25 tyś. zł.

Kolejny nabór ofert w konkursie rozpocznie się 30 kwietnia 2024 r. i potrwa do 31 lipca 2024 r.

 

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk