KONKURSY
II nabór w konkursie ofert „Dofinansowanie wkładu własnego…”

II nabór w konkursie ofert "Dofinansowanie wkładu własnego..."

konkurs wkład własny
07.05.2024
Beata Perez-Borjas
Beata
Perez-Borjas
AUTOR
Beata Perez-Borjas
Beata
Perez-Borjas
07.05.2024

Ruszył II nabór ofert w konkursie „Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych z zakresu zadań publicznych określonych w Programie Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 w zakresie wzmacniania aktywności obywatelskiej w obszarach: integracja i pomoc społeczna, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a podmiotami świadczącymi usługi aktywizacji i integracji na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; promocji i organizacji wolontariatu; działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz działalności na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej”.

Zakres zadania obejmuje dofinansowanie „wkładu własnego” do projektów organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego współfinansowanych ze środków zewnętrznych z zakresu zadań publicznych określonych w Programie Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 w zakresie wzmacniania aktywności obywatelskiej w obszarach:

– integracja i pomoc społeczna,

– rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a podmiotami świadczącymi usługi aktywizacji i integracji na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

– promocja i organizacja wolontariatu,

– działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy – wspieranie prowadzenia i rozwoju powiatowych Centrów Wsparcia dla pomorskich organizacji pozarządowych m.in. w zakresie usług doradczych, mentoringu, organizacji szkoleń i warsztatów oraz organizacji powiatowych spotkań sieciujących,

[przez Powiatowe Centra Wsparcia – należy rozumieć Centra Organizacji Pozarządowych (COP) działające na obszarze jednego powiatu lub kilku powiatów województwa pomorskiego powołane w celu instytucjonalnego wsparcia i profesjonalizacji działań organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, funkcjonujące na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego],

– działalność na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

Warunki uzyskania dotacji:

  • zadanie ma charakter ponadlokalny, tj. musi obejmować swoim zakresem działania beneficjentów pochodzących z więcej niż jednego powiatu województwa pomorskiego,
  • oferent zobowiązany jest wykazać się wkładem własnym na poziomie co najmniej 1% wszystkich kosztów realizacji zadania,
  • koszty obsługi zadania nie mogą być wyższe niż 10 % wartości dotacji,
  • zadanie może uzyskać wsparcie tylko w ramach jednego konkursu ofert realizowanego przez Województwo Pomorskie,
  • dotacja może zostać udzielona Oferentowi realizującemu zadanie Województwa Pomorskiego w wysokości do 60% wymaganego „wkładu własnego” do projektu, nie więcej, niż 25 000 zł (tj. takiego, który ma obowiązek zapewnić zgodnie z zasadami innych konkursów/programów/funduszy, przy pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych).

Na realizację konkursu w II naborze pozostała do rozdysponowania kwota 75 000 zł.

Oferty mogą być składane do wyczerpania środków finansowych do dnia 31.07.2024 r. (do godz. 15:45 w serwisie witkac.pl, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego w godz. 7:45-15:45).

Oferent zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Urzędu ofertę w wersji papierowej. Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk w godzinach 7:45 – 15:45 lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem: „ROPS – konkurs na dofinansowanie wkładu własnego” (o terminowym złożeniu oferty w wersji papierowej decyduje data stempla pocztowego) lub za pośrednictwem e-puap, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /x7tx0no864/SkrytkaESP.

Wybór ofert nastąpi w ciągu dwóch miesięcy, licząc od daty zakończenia przyjmowania ofert.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk