POLITYKA MIGRACYJNA
Wspólne posiedzenie trzech gremiów doradczych ZWP

Wspólne posiedzenie trzech gremiów doradczych ZWP

Tydzień rozpoczęliśmy od ważnego wydarzenia, wspólnego posiedzenia trzech gremiów doradczych Zarządu Województwa Pomorskiego: Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości, Pomorskiej Rady ds. Regionalnej Polityki Migracyjnej, Pomorskiej Platformy Współpracy na rzecz cudzoziemców na pomorskim rynku pracy.

Spotkanie kompleksowo skupiało się na regionalnym wymiarze sytuacji migracyjnej. Podczas wydarzenia poruszony został również temat branż kluczowych w subregionach, zakresów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Do tematyki posiedzenia wprowadził nas Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk oraz Emil Rojek – Wicewojewoda Pomorski.

Pierwszą część merytoryczną, rozpoczęło wystąpienie p. Michała Bruskiego z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, który przedstawił dane dot. obecnej sytuacji na rynku pracy z perspektywy zatrudnienia migrantek_tów w naszym regionie.

Następnie skupiliśmy się na perspektywie sytuacji osób z Ukrainy, którą szczegółowo zaprezentowali prof. Michał Nowosielski z Uniwersytetu WSB Merito oraz dr. Rafał Raczyński z Uniwersytetu Gdańsku.

Kolejnym ważnym tematem poruszonym podczas wydarzenia było zjawisko handlu ludźmi w kontekście rynku pracy, któremu poświęcone było wystąpienie, p.Tomasza Bauera ze Stowarzyszenia Nomada, natomiast głosu odniesienia, ww. temacie udzieliły: p.Magda Dąbrowska z Grupy Progres, p.Karolina Stubińska z Centrum Integracji Imigrantów i Imigrantek oraz zastępczyni Dyrektora ROPS – Agnieszka Zabłocka, która przedstawiła m.in zakres projektu pilotażowego dot. integracji migrantów_tek, który skierowany jest do ofiar handlu ludźmi, realizowany w ramach projektu EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy.

W trakcie drugiej części spotkania zostały przedstawione m.in. wnioski z badania branż kluczowych w subregionach w ramach, którego dokonano oceny sytuacji MŚP z województwa pomorskiego.

Zdjęcia: Jacek Sowa (Kancelaria Marszałka Województwa)

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk