OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań SWP w roku 2024 w obszarze działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami ze środków PFRON

Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 651/552/24 z dnia 4 czerwca 2024 r. podjął decyzję w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i zlecenia realizacji zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2024 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami wraz z udzieleniem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zleca się realizację zadań w obszarze działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z udzieleniem dofinansowania organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wymienionym w załączniku nr 1  Uchwały ZWP Nr 651/552/24 z dnia 4 czerwca 2024 (Uchwała załączona poniżej).

Szczegółowe zasady realizacji zadania zleconego oraz udzielenia dotacji i jej rozliczenia zostaną określone w umowach.

Uchwała Nr 651/552/24 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 czerwca 2024 r
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk