DZIECKO I RODZINA
RAPORT OBEJMUJĄCY LATA 2021-2023 Z REALIZACJI WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2021-2030

RAPORT OBEJMUJĄCY LATA 2021-2023 Z REALIZACJI WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2021-2030

Grafika poglądowa

Podczas Sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego w dniu 24 czerwca 2024 roku radnym został przedstawiony raport obejmujący lata 2021-2023 z realizacji Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030.

Program realizowano poprzez wsparcie zadań w zakresie postępowania adopcyjnego – w regionie funkcjonowały dwa ośrodki adopcyjne, realizujące zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozwijano usługi specjalistyczne dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej i instytucjonalnej w województwie pomorskim – objęto je wsparciem specjalistycznym, w tym psychologicznym i psychiatrycznym, wszelkiego rodzaju terapiami, wynikającymi z indywidualnych potrzeb (w tym również terapią długoterminową); zapewniono im korepetycje i wsparcie w nauce.

Wzmacniano proces usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej poprzez przyznawanie bonów edukacyjnych wychowankom opuszczającym pieczę rodzinną i instytucjonalną, będącym w procesie usamodzielniania. Bony były formą wsparcia w funkcjonowaniu na rynku pracy w dobie pandemii COVID-19 lub wsparcia kontynuacji nauki.

Potencjał rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka wzmacniano organizując warsztaty edukacyjne i superwizję.

Organizowano aktywności mające na celu podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników i wolontariuszy systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, m.in. poprzez szkolenia i superwizje.

Wskaźniki, których wartość wzrosła w stosunku do danych bazowych wg danych na koniec 2023 roku:

 • liczba asystentów rodziny
 • liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego
 • liczba pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej objętych szkoleniami
 • liczba rodzin zastępczych zawodowych
 • liczba rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję specjalistyczną
 • liczba rodzin zastępczych, RDD i osób prowadzących placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego objętych wsparciem szkoleniowym
 • liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej, które powróciły do rodzin naturalnych
 • liczba miejsc w mieszkaniach treningowych i wspomaganych (wcześniej: chronionych)

Wskaźniki, których wartość spadła w stosunku do danych bazowych wg danych na koniec 2023 roku:

 • liczba rodzin z problemem bezradności opiekuńczo-wychowawczej i prowadzenia gospodarstwa domowego
 • liczba osób objętych wsparciem placówek poradnictwa specjalistycznego
 • liczba matek biologicznych objętych wsparciem ośrodków adopcyjnych
 • liczba rodzin adopcyjnych (postadopcyjnych) objętych wsparciem specjalistycznym ośrodków adopcyjnych
 • odsetek liczby dzieci objętych opieką rodzinnej pieczy zastępczej w ogólnej liczbie dzieci w pieczy zastępczej
 • liczba rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego

WNIOSKI I REKOMENDACJE

 • profesjonalizacja kadry w oparciu o system szkoleń i doradztwa specjalistycznego
 • rozwiązywanie nowych problemów o charakterze interdyscyplinarnym poprzez budowanie stałej współpracy przedstawicieli różnych środowisk
 • działania informacyjno-promocyjne w celu pozyskiwania nowych kandydatów na rodziny zastępcze
 • zwiększanie świadomości społecznej na temat roli i funkcji rodziny
 • tworzenie rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka
 • zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc w rodzinnych i instytucjonalnych formach opieki zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki
 • zapewnienie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej
 • pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodzin pomocowych
 • zapewnienie wsparcia specjalistycznego dla dzieci w pieczy zastępczej
 • zapewnianie dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej dostępu do wsparcia specjalistycznego
 • pomoc psychiatryczna dla dzieci i młodzieży
 • potrzeba orzekania o niepełnosprawności wychowanków pieczy zastępczej przed osiągnięciem przez nich pełnoletności
 • wzmacnianie funkcjonowania rodzin z dziećmi
 • praca nad powrotem dzieci przebywających w pieczy zastępczej do środowiska rodzinnego
 • stałe wzmacnianie działań profilaktycznych w środowisku lokalnym (współpraca ze społecznością lokalną, organizacjami pozarządowymi, tworzenie sieci partnerstw)
 • rozwijanie społeczności lokalnych celem wykorzystywania zasobów w środowisku
 • utrzymanie i rozbudowywanie sieci placówek wsparcia dziennego
 • zapewnienie dostępu i wysokiej jakości asystentury rodzinnej
 • wsparcie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej (podnoszenie kompetencji osób usamodzielnianych)
 • zabezpieczenie schronienia dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk