Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania Województwa Pomorskiego w latach 2018-2022 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie ośrodka adopcyjnego

 

Oferty na realizację zadania publicznego należy składać na wzorze, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie ogłoszenia niniejszego konkursu.  

 

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (Kancelaria Ogólna) lub przesłać listem poleconym na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk

 

Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z widocznym oznaczeniem oferenta oraz dopiskiem na kopercie „Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w latach 2018-2022 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie ośrodka adopcyjnego."

 

Termin składania ofert w niniejszym konkursie upływa w dniu 24 listopada 2017 roku (do godziny 15:45).


Decyduje data wpływu oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu, a w przypadku ofert przesłanych listownie
o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, a nie data stempla pocztowego.

 

Dokumenty do pobrania:

Uchwała Nr 1188/279/17 ZWP z dnia 31 X 2017

Załącznik Nr 1 do Uchwały - Ogłoszenie konkursu

Załącznik Nr 2 do Uchwały - Wzór oferty

Załącznik do Ogłoszenia - Karta oceny oferty

 

view szablon artykułu