ZBIÓRKI PUBLICZNE

ZBIÓRKI PUBLICZNE
W myśl ustawy z 14 marca 2014 r. zniesiony został obowiązek uzyskania pozwolenia!
Warunkiem przeprowadzenia zbiórki publicznej jest jej zgłoszenie w portalu zbiórek publicznych: www.zbiórki.gov.pl

Najważniejsze zmiany w prawie o zbiórkach publicznych
Ustawa z 14 marca 2014 r. zastępuje ustawę z roku 1933, która wymagała, by na każdą formę zbierania pieniędzy
na cel publiczny uzyskać zgodę urzędową.

Co się zatem zmienia?
• Zbiórki elektroniczne – np. przelewy – nie wymagają one ani pozwolenia na zbiórkę, ani zgłoszenia. W tym wypadku przejrzystość i możliwość sprawdzania zapewniona jest dzięki technologii (przepływ pieniędzy jest rejestrowany).
• W przypadku organizowanych w przestrzeni publicznej zbiórek w gotówce i zbiórek darów organizatorzy zbiórek zgłaszają swoje zbiórki na portalu, tu też publikują sprawozdanie ze zbiórki, zawierające dane o tym,
ile środków udało się zebrać oraz jak je rozdysponowano.
• Informacje gromadzone na portalu ZBIÓRKI.GOV.PL przeznaczone są dla wszystkich obywateli i są źródłem informacji
o organizatorach. Stanowią pomoc przy podejmowaniu decyzji w sprawie wsparcia konkretnych akcji. Dzięki temu każdy obywatel ma bezpośredni dostęp do informacji o tym, kto i na co zbiera oraz jak rozdysponował środki.
• Decyzje o zbiórkach wydane przed wejściem w życie nowej ustawy będą obowiązywały nadal – te zbiórki organizatorzy mają obowiązek rozliczyć przed odpowiednimi urzędami na starych zasadach.
Szczegóły zmiany
Nowa ustawa dotyczy tylko takich zbiórek, gdzie nie ma śladów przepływu środków, a darczyńca pozostaje anonimowy.

ZBIÓRKA W FORMIE WPŁAT NA KONTO
Zbiórka funduszy w formie przelewów na konto nie wymaga zgłoszenia zbiórki publicznej – przepływ pieniędzy jest rejestrowany, w związku z tym taka forma zbiórki nie będzie podlegała regulacjom nowej ustawy o zbiórkach publicznych
(Uwaga: zbiórka na cele inwestycyjne może podlegać przepisom regulującym inwestycje finansowe).

ZBIÓRKA W FORMIE ZBIERANIA OFIAR W GOTÓWCE LUB W NATURZE, ORGANIZOWANA
W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Ustawa z 14 marca 2014 r. znosi obowiązek „pozwoleń” na zbiórkę publiczną – zastępuje je prostymi zgłoszeniami na portalu ZBIORKI.GOV.PL
Publikacja na portalu następuje w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od zgłoszenia elektronicznego i w ciągu 7 dni roboczych
– dla zgłoszenia tradycyjną pocztą do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Obsługujący portal urzędnicy MAC sprawdzają zgłoszenia pod względem formalnym.
Zniesiona została opłata skarbowa dla organizatorów zbiórek (82 PLN od zbiórki) oraz obowiązek publikacji sprawozdań w prasie.

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA NA PORTALU Z UŻYCIEM EPUAP
Do zgłoszenia zbiórki elektronicznie potrzebne jest odpowiednie uwierzytelnienie. Może to być certyfikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany (bezpłatny). Założenie profilu na portalu ePUAP.gov.pl wymaga jednorazowego potwierdzenia w urzędzie skarbowym, oddziale ZUS lub NFZ.
Profil zaufany potrzeby jest oczywiście nie organizacji/fundacji, ale osobie upoważnionej przez organizatora zbiórki do jej zgłoszenia. Ten profil przyda się także do załatwiania innych spraw urzędowych drogą elektroniczną.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ ZBIÓRKĘ OFIAR W GOTÓWCE LUB W NATURZE?
1. Organizacje pozarządowe, w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dn. 24 kwietnia 20103 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2. Podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 20103 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie;
3. Komitet społeczny, który mogą założyć co najmniej trzy osoby fizyczne, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy
z dn. 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

NA JAKIE CELE MOŻNA ZBIERAĆ OFIARY W GOTÓWCE LUB W NATURZE?
Cel ten musi mieścić się w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz na cele religijne.

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych – http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000498
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych – http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000833