WOJEWÓDZKA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

działa na podstawie art. 44 a ust .1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.

Rada składa się z 7 osób powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie województwa organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli wojewody i jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin). Jej tryb i działanie reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.

Marszałek Województwa Pomorskiego powołał Wojewódzką Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych Zarządzeniem Nr 2/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r. Kadencja Rad trwa 4 lata.

Skład Rady V Kadencji:

 • Katarzyna Heba (przedstawicielka Fundacji Helen Keller) – Przewodnicząca Rady
 • Mariusz Florczyk (przedstawiciel Fundacji Słoneczne Wzgórze) – Z-ca Przewodniczącej
 • Karolina Krzemińska (przedstawicielka Stowarzyszenia Obszar Metropolitarny Gdańsk-Gdynia-Sopot)
 • Małgorzata Rybicka ( przedstawicielka Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym z Gdańska)
 • Wiesława Dudziak (przedstawicielka Wojewody Pomorskiego- Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności)
 • Piotr Laniecki (wójt gminy Morzeszczyn)
 • Eugeniusz Grabowski (przedstawiciel Stowarzyszenia Rehabilitacyjno-Sportowego Szansa-Start Gdańsk)

Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym przy marszałku województwa, który posiada następujące kompetencje:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;
 2. opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 3. ocena realizacji programów;
 4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych

Dokument do pobrania: