WOJEWÓDZKA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

działa na podstawie art. 44 a ust .1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.

Rada składa się z 7 osób powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie województwa organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli wojewody i jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin). Jej tryb i działanie reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.

Marszałek Województwa Pomorskiego powołał Wojewódzką Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych Zarządzeniem Nr 69/23 z dnia 29 grudnia 2023 r. Kadencja Rady trwa 4 lata.

Skład Rady VI Kadencji:

 • Katarzyna Heba – Przewodnicząca Rady (przedstawicielka Fundacji im. Helen Keller)
 • Mariusz Florczyk – Zastępca Przewodniczącej Rady (przedstawiciel Fundacji Słoneczne Wzgórze)
 • Edyta Stobba – Sekretarz Rady (przedstawicielka Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu ,,Solidarność”)
 • Anna Słoniewska –  Członkini Rady (przedstawicielka Wojewody Pomorskiej)
 • Elżbieta Biernacka – Członkini Rady (przedstawicielka Stowarzyszenia Dlaczego Nie)
 • Grzegorz Weis-   Członek Rady (przedstawiciel Caritas Diecezji Pelplińskiej)
 • Piotr Laniecki – Członek Rady (przedstawiciel Związku Gmin Pomorskich)

Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym przy marszałku województwa, który posiada następujące kompetencje:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;
 2. opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 3. ocena realizacji programów;
 4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych

Dokument do pobrania: