Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie pomorskim swoim działaniem obejmują cztery subregiony: południowy, nadwiślański, słupski oraz metropolitarny. Wśród bogatego katalogu usług, OWES przede wszystkim oferują: usługi prawne, marketingowe oraz księgowe. Prowadzą również doradztwo w szerokim zakresie, m. in. formalno-prawne, zawodowe, psychologiczne, biznesowe, personalne. Ofertę OWES uzupełniają specjalistyczne szkolenia adresowane do organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, grup nieformalnych, osób indywidualnych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

   Znak Owes Dobra Robora    Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota swoim działaniem obejmuje subregion metropolitalny, prowadzony jest przez Partnerstwo sześciu podmiotów - liderem projektu jest Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny Gdańsk- Gdynia-Sopot".
Znak OWES Słupsk Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku swoim działaniem obejmuje subregion słupski.
Znak Owes Debrzno Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno swoim działaniem obejmuje subregion południowy.
Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu  Prowadzony jest przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne w Dzierzgoniu działające w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku. Swoim zasięgiem obejmuje subregion nadwiślański, w skład którego wchodzą powiaty: kwidzyński, malborski, starogardzki i sztumski.

 


 


 

 

Wspieramy podmioty reintegracji - szkolenie dla przedstawicieli CIS i KIS w województwie pomorskim [RELACJA]

Zdjęcie przedstawia przebieg szkolenia.
Zdjęcie przedstawia przebieg szkolenia.

W dniach 11 sierpnia i 27 września 2021 roku odbyły się spotkania szkoleniowo-warsztatowe dla przedstawicieli podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej w województwie pomorskim. Tematem szkolenia były narzędzia i metody wsparcia osób w kryzysie psychicznym, zrozumienie mechanizmów zaburzeń psychicznych oraz uwrażliwienie na stereotypy związane z kryzysami psychicznymi.

 

W spotkaniach uczestniczyło 15 osób, głównie przedstawiciele Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej z Wejherowa, Kępic, Słupska, Ustki, Kościerzyny, Gdyni, Rumii oraz pracownik Departamentu Zdrowia i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWP.

Program spotkań

Tematyka spotkań obejmowała:

 • rodzaje chorób psychicznych, typowe objawy;
 • klasyfikację zaburzeń psychicznych;
 • czynnik ułatwiające i utrudniające leczenie;
 • schizofrenia – charakterystyka, objawy, życie z chorobą;
 • kontakt z osobą w kryzysie psychicznym, zasady udzielania podstawowego wsparcia;
 • depresja i CHAD – charakterystyka, objawy, życie z chorobą;
 • wsparcie osoby w depresji;
 • formy leczenia i wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi (Centra Zdrowia Psychicznego, Zespół Leczenia Środowiskowego, Środowiskowe Domy Samopomocy, Organizacje Społeczne);
 • formy Pomocy (WTZ, mieszkania treningowe, Kluby pacjenta, psychoedukacja);
 • autostygmatyzację i stygmatyzację;
 • opis pracownika CIS/KIS jako osobę pracującą z osobami po kryzysie psychicznym.

Cel spotkań

Głównym celem szkolenia było podniesienie kompetencji pracowników CIS i KIS w kontakcie z osobami w kryzysie psychicznym i z zaburzeniami psychicznymi. Dziękujemy przedstawicielom podmiotów  reintegracji  społeczno-zawodowej  za aktywny udział w spotkaniu, a trenerom Fundacji eFkropka za ciekawe, merytoryczne i profesjonalne szkolenie.

Projekt

Spotkania były realizowane w ramach projektu „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

[Poniżej zdjęcia ze szkolenia, przedstawiające jego przebieg]

view szablon artykułu