Zaproszenie na konferencję "W kierunku integracji – profesjonalna pomoc osobom uzależnionym w województwie pomorskim"

20 listopada 2017 r. w sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku.

Szkolenia dla członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie do udziału w szkoleniach Dialog motywujący

Konferencja naukowo - szkoleniowa „CIĄŻA BEZ ALKOHOLU – DZIECKO BEZ FAS”

8 września 2017 roku w Sali widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie odbędzie się bezpłatna konferencja adresowana do pracowników służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kuratorów sądowych - zatrudnionych w placówkach woj. pomorskiego oraz rodziców – mieszkańców woj. pomorskiego.


Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów

Seminarium warsztatowe

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku seminariach warsztatowych dla przewodniczących gminnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Konferencja „On pije, ona się leczy. Problemy współuzależnionych kobiet"

15 października 2016 roku, odbędzie się konferacja naukowa, dotycząca problematyki kobiet które żyją w związkach z partnerami uzależnionymi od alkoholu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Pomorskiego, oraz Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.


Konferencja dotycząca profilaktyki uzależnień

Zapraszamy osoby zajmujące się przeciwdziałaniem uzależnieniom na konferencję dla jednostek samorządu terytorialnego pn. Współczesna profilaktyka, terapia i reintegracja społeczna osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, która odbędzie się 17 października 2016 r.


Szkolenie dla Gminnych Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu dla gminnych komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, które odbędzie się w dniach: 15-16 czerwca 2016 roku.


Szkolenie antymobbingowe

Ogólnopolskie stowarzyszenie antymobbingowe OSA serdecznie zaprasza na jedyne tego rodzaju w Polsce warsztaty szkoleniowe dotyczące mobbingu. Szkolenie odbędzie się 4 czerwca 2016r. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.


Wyniki konkursu ofert - Przeciwdziałanie uzależnienom i patologiom społecznym

Zarząd Województwa Pomorskiego 15 marca przyjął Uchwałę w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patolgiom społecznym


Marsz „Białej Wstążki”

W ramach tegorocznych obchodów największej na świecie kampanii, mającej na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet, 4 grudnia odbyła się konferencja oraz symboliczny marsz „Białej wstążki" ulicami Gdańska. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa pomorskiego, Mieczysław Struk.


Fundacja Dzieci Niczyje teraz pomaga także w Gdańsku

Fundacja Dzieci Niczyje – największa polska organizacja zajmująca się ochroną dzieci przed przemocą i pomocą dzieciom krzywdzonym – rozpoczęła swoje działania w Gdańsku. Od stycznia 2016 r. prowadzi tu Centrum Interwencji Kryzysowej.

Seminarium warsztatowe "Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku serdecznie zaprasza członków zespołów interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie do udziału w seminarium warsztatowym Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, które odbędzie się w dniach: 7-9 października 2015 roku w Kompleksie Wypoczynkowym Szarlota w Kościerzynie