Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej realizuje projekt pozakonkursowy w ramach Działania 06.03. Ekonomia społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, pn.:

Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2015-2018.

Celem projektu jest podjęcie działań pozwalających na prowadzenie skutecznej i efektywnej polityki wspierania rozwoju ES poprzez:

 1. koordynację działań na rzecz rozwoju ES przez ROPS, wyposażoną w narzędzia koordynacji, celem zwiększenia skuteczności i efektywności działań oraz ich realizacji wymagających oddziaływania szerszego, w wymiarze regionalnym;
 2. wyznaczanie kierunków rozwoju ES, uwzględniające uwarunkowania bieżącej sytuacji społ.-gosp. regionu w celu umożliwienia rzetelnej oceny efektów realizowanych działań oraz ich ogniskowania w obszarach najbardziej wymagających wsparcia.Powyższe działania skierowane są do: OWES,JST i ich jednostek org.oraz PES

CELE SZCZEGÓŁOWE

 1. Funkcjonowanie sieci współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami, biznesem i nauką, PES zaangażowanymi w rozwój ES w regionie.
 2. Promocja ES w regionie.
 3. Uspójnienie działalności OWES na poziomie regionalnym DZIAŁANIA:
 • organizowanie i przeprowadzenie spotkań,warsztatów,szkoleń,seminariów, konferencji,kampanii społ.
 • doradztwo spec.
 • tworzenie regionalnych sieci podmiotów ES
 • tworzenie regionalnych sieci podmiotów ES o charakterze reintegracyjnym
 • tworzenie raportów dot. agregowania działalności OWES i sieci regionalnych,
 • synchronizacja i uspójnianie działań OWES,
 • wspieranie realizacji przez podmioty ES usług użyteczności publicznej,
 • organizowanie funkcjonowania powołanego Uchwałą ZWP 598/51/15 z dnia 23.06.2015 Pomorskiego Komitetu Rozwoju ES,
 • aktualizacja i wdrażanie WPRES,
 • tworzenie i stała aktualizacja mapy zasobów i potrzeb rozwoju ES w regionie
 • reprezentowanie interesów sektora ES na poziomie regionalnym
 • współtworzenie lokalnych planów rozwoju ES

EFEKTY

 1. Wsparcie 30 PES
 2. Zwiększony zakres powiązań i współpracy PES z biznesem i środowiskiem naukowym.
 3. Większa promocja ES i jej produktów w regionie
 4. Zwiększenie poziomu współpracy i skuteczności działań pomiędzy JST,JSPS,IRP, PES oraz OWES w zakresie reintegracji społ. i zawodowej.