CZŁONKOWIE POMORSKIEJ RADY DS. POLITYKI SENIORALNEJ

Skład osobowy Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej

 1. Agnieszka Kapała-Sokalska – Przedstawicielka Zarządu Województwa Pomorskiego – Przewodnicząca Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej,
 2. Barbara Bałka – Pełnomocniczka Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej,
 3. Katarzyna Weremko – przedstawicielka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
 4. Tomasz Augustyniak – przedstawiciel Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
 5. Michał Bruski – przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
 6. Ewa Filipska – przedstawicielka organizacji pozarządowych,
 7. Jolanta Lipinska – przedstawicielka organizacji pozarządowych,
 8. Tadeusz Podymiak – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 9. Ewa Zabłocka-Krasowska – przedstawicielka organizacji pozarządowych,
 10. Maria Banna – przedstawicielka Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
 11. Aleksandra Cięglewicz – Wachowiak – przedstawicielka Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
 12. Elżbieta Godderis – przedstawicielka Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
 13. Marian Jarczyński – przedstawiciel Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
 14. Anna Konopka – przedstawicielka Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
 15. Agnieszka Krzymuska – przedstawicielka Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
 16. Daniela Łobocka – przedstawicielka Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
 17. Anna Mostek – przedstawicielka Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
 18. Urszula Olender – przedstawicielka Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
 19. Piotr Zarzeczny – przedstawiciel Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
 20. Jacek Bigda – przedstawiciel środowiska naukowego,
 21. Piotr Czekanowski – przedstawiciel środowiska naukowego,
 22. Anita Richert-Kaźmierska – przedstawicielka środowiska naukowego,
 23. Zbigniew Ossowski- przedstawiciel środowiska naukowego,
 24. Bogdan Adam – przedstawiciel Pomorskiego Forum Rad Seniorów,
 25. Walentyna Czapska – przedstawicielka Pomorskiego Forum Rad Seniorów,
 26. Halina Wika Czarnowska – przedstawicielka Pomorskiego Forum Rad Seniorów,
 27. Jadwiga Dobrzyńska – przedstawicielka Pomorskiego Forum Rad Seniorów,
 28. Lech Jędrzejczyk – przedstawiciel Pomorskiego Forum Rad Seniorów,
 29. Władysław Kanka – przedstawiciel Pomorskiego Forum Rad Seniorów,
 30. Maria Kaminski – przedstawicielka Pomorskiego Forum Rad Seniorów,
 31. Regina Kobus – przedstawicielka Pomorskiego Forum Rad Seniorów,
 32. Teresa Kossińska – Bucior – przedstawicielka Pomorskiego Forum Rad Seniorów,
 33. Lidia Kusz – przedstawicielka Pomorskiego Forum Rad Seniorów,
 34. Zbigniew Stencel – przedstawiciel Pomorskiego Forum Rad Seniorów,
 35. Krystyna Szulc – przedstawicielka Pomorskiego Forum Rad Seniorów,
 36. Bożena Zglińska – przedstawicielka Pomorskiego Forum Rad Seniorów,
 37. Aleksander Żubrys – przedstawiciel Pomorskiego Forum Rad Seniorów,
 38. Eugeniusz Podolak – przedstawiciel organizacji pozarządowych.

Informacja o ochronie danych osobowych kandydatów do Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej w drugiej kadencji przypadającej na lata 2021 – 2025

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zarząd Województwa Pomorskiego, z siedzibą ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, adres email: info@pomorskie.eu;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@pomorskie.eu lub telefonicznie 58 32 62 518 i pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w związku z kandydowaniem do Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej w drugiej kadencji przypadającej na lata 2021 – 2025.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 21 pkt 4 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego.
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom, którym zlecane są usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, ale ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu archiwizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku;
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
 9. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane;
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Administrator informuje, że nie będzie w sposób zautomatyzowany podejmował decyzji;