Konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - WYNIKI

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/Zerbor

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Uchwałę w sprawie w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej organizacjom pozarządowym i innym podmiotom uprawnionym, wraz z udzieleniem dofinansowania ze środków PFRON, zaplanowanych na realizację tego zadania w roku 2016

Uchwała  ZWP w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej organizacjom pozarządowym i innym podmiotom uprawnionym, wraz z udzieleniem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaplanowanych na realizację tego zadania w roku 2016

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  /t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.[1]/, art. 36 ust 1, 2, 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.[2]/, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25/, § 1 pkt 1, pkt 5 lit. a, b, c, pkt 9 i pkt 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym (Dz.U. z Nr 29 poz. 172 z późn. zm.)[3] oraz Uchwały Nr 225/XIX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016, § 4 pkt 5 oraz § 5 ust 5 pkt 3 załącznika do Uchwały Nr 172/XV/15 z dnia 30 listopada 2015 roku Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 oraz Celu Strategicznego 4 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 763/XXXV/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie przyjęcia „Strategii Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020".

I. RODZAJ ZADANIA 

 1. prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek,
 2. prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
  1. mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych;
  2. rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
  3. usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;
 3. organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych, wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;
 4. prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych
  i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PFRON PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ

 1. Zlecenie realizacji zadań publicznych w ramach niniejszego konkursu ma formę wspierania wraz  z dofinansowaniem zadań publicznych.
 2. Wysokość środków z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Województwa Pomorskiego przeznaczonych na realizację wskazanego zakresu zadań w 2016 r. wynosi 1.000.000,00 . (W roku 2015 z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Województwa Pomorskiego przeznaczonych na realizację tego zadania organizacjom pozarządowym
  i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 przeznaczono kwotę 970.000,00 ). 

III. PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT

 1. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o zlecenie realizacji zadań, w ramach konkursu, są:
 1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia,
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 3. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

 – zwane dalej „organizacjami pozarządowymi", z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-3.

 1. Warunkiem składania wniosków o zlecenie realizacji zadań przez podmioty, o których mowa w ust. 1 jest:
 1. posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 2. prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 1. W przypadku wniosku wspólnego warunki wskazane w ust. 2 weryfikowane są w odniesieniu do każdego z Wnioskodawców.

a które dodatkowo nie posiadają wymagalnych zobowiązań wobec Województwa Pomorskiego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Warunkiem przystąpienia do niniejszego konkursu jest złożenie oferty zgodnej
  z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25), stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie ogłoszenia niniejszego konkursu. Prawidłowo wypełniona oferta winna być czytelna oraz wypełniona we wszystkich punktach, które dotyczą oferenta (jeśli punkt nie dotyczy oferenta - należy wpisać „nie dotyczy"). Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z KRS lub innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny podmiotu
  i umocowanie osób ich reprezentujących. W przypadku wystawienia przez osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim, pełnomocnictwa do podpisania oferty, pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty.
 2. Do oferty należy dołączyć poniższe załączniki:
  1. aktualny statut oferenta lub inny dokument potwierdzający zakres zadań oferenta,
  2. aktualny, tj. zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty, odpis z KRS lub wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z KRS, pobrany na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym /t.j. z 2015, poz. 1142 z późn. zm./, ewentualnie inny dokument z rejestru lub ewidencji, stanowiący o podstawie działalności oferenta, bez względu na datę ich wystawienia,
  3. umowę zawartą między organizacjami lub innymi uprawnionymi podmiotami - w przypadku złożenia oferty wspólnej - określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania,
  4. informację na temat działań na rzecz osób niepełnosprawnych za rok 2015.
  5. wykaz liczbowy beneficjentów niepełnosprawnych, którzy zostaną objęci wsparciem, z podziałem na dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe, ze wskazaniem miejsca zamieszkania tych osób.
 3. Dokumenty, o których mowa powyżej, muszą być opatrzone aktualną datą, pieczęcią imienną oraz podpisem osób uprawnionych, a w przypadku braku pieczęci - czytelnym podpisem składającym się z imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
 4. W przypadku złożenia kopii dokumentów wymienionych w ust. 2 przedstawiciel podmiotu składającego ofertę, upoważniony do składania oświadczeń woli, powinien potwierdzić je na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z datą potwierdzenia. Jeżeli osoba potwierdzająca zgodność z oryginałem nie jest imiennie wymieniona w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu, należy dołączyć odpowiednie upoważnienie wraz ze wskazaniem funkcji pełnionej przez tę osobę w tym podmiocie.
 5. W przypadku składania więcej, niż jednej oferty, wymagany jest jeden komplet załączników, ze wskazaniem na pierwszej stronie (dopisek), przy której ofercie załączniki się znajdują.

 

V. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH, ZASADY PRZYZNAWANIA

 1. Realizacja zadań zleconych wyłonionych w drodze niniejszego konkursu następuje po zawarciu umów z podmiotami, które złożyły oferty na ich realizację. Umowa wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Termin realizacji zadania rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy o udzielenie dotacji, a jego zakończenie nastąpi w dniu 14 listopada 2016 roku.
 3. Oferta musi mieć charakter ponadlokalny tj. musi obejmować swoim zakresem działania beneficjentów pochodzących z więcej, niż jednego powiatu województwa pomorskiego,                       a w przypadku Trójmiasta - działania w ramach oferty muszą wykroczyć poza obszar Trójmiasta, zaś w przypadku miasta grodzkiego Słupsk i powiatu słupskiego poza obszar obu powiatów.                 W przypadku Oferentów z województwa pomorskiego przynajmniej 30% beneficjentów musi pochodzić z innego powiatu niż siedziba Oferenta.
 4. Oferent musi zagwarantować finansowy wkład własny i/lub z innych źródeł w wysokości minimum 5%.
 5. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 95% całkowitych kosztów finansowych realizacji zadania.
 6. W ramach przyznanej dotacji dofinansowane będą wydatki bieżące bezpośrednio związane z realizacją zadania.
 7. Koszty związane z wynajmem i eksploatacją pomieszczeń nie mogą stanowić więcej niż 3% całkowitych kosztów finansowych realizacji zadania.
 8. Z dofinansowania przyznanego przez Województwo Pomorskiego możliwe jest finansowanie kosztów obsługi zadania, w łącznej wysokości nie większej niż 10% sumy kosztów bezpośrednich dofinansowania przyznanego ze środków PFRON.
 9. Oferent może złożyć nie więcej niż dwie oferty w ramach ogłoszonego konkursu ofert. Oferty nie mogą dotyczyć tego samego rodzaju zadania.
 10. Środki finansowe stanowiące wkład własny Oferenta, nie mogą pochodzić ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, bez względu na podmiot udzielający pomocy.
 11. Oferent zobowiązuje się do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25), w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania ustalonego w umowie.
 12. Przedmiotowe sprawozdanie musi być zgodne z wartością merytoryczną, warunkami organizacyjnymi i finansowymi, przedstawionymi w złożonej ofercie i zawartej umowie.
 13. ROPS ma prawo żądać przedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień do sprawozdania.
 14. Przyznane środki finansowe podmiot realizujący zadanie jest zobowiązany wykorzystać najpóźniej w terminie do dnia 14 listopada 2016 roku.
 15. Kontrola prawidłowości wykonywania zdania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych, może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu, t.j. przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zakończono realizację zadania. Kontrolę nad prawidłowością wykonania zadania sprawuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. W ramach kontroli upoważnieni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub złożenia pisemnie informacji dotyczących wykonania zadania. Podmiot realizujący zadanie na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji z terminie określonym przez kontrolującego.
 16. Szczegółowe zasady kontroli oraz konsekwencje w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zadania zostaną określone w umowie.
 17. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, tzn. inny niż ten, któremu zlecono realizację zadania publicznego. Podzlecenie wykonania części zadania jest możliwe tylko w odniesieniu do określonych części przedmiotu umowy - pod warunkiem, że zostało to wyraźnie przewidziane w tekście umowy, a wcześniej zapisane w ofercie poprzez określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania.
 18. Podmiot, który otrzyma dotację, jest zobowiązany do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy zawartej na realizację zadania wynikającego z niniejszego ogłoszenia o konkursie oraz jest zobowiązany posiadać rachunek bankowy.Oferent zobowiązany jest do przedłożenia w ofercie szczegółowego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania.
 19. Dotacje nie mogą być udzielone na:
  1. realizację zadań finansowanych z budżetu Województwa Pomorskiego z innego tytułu oraz z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach dofinansowania z biura Funduszu z Warszawy oraz w ramach dofinansowania ze środków PFRON z samorządów powiatowych,
  2. zakup nieruchomości,
  3. zakup środków trwałych (tj. przekraczających wartość 3.500 zł),
  4. finansowanie kosztów działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

VI. KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT

 1. Przy rozpatrywaniu ofert brane pod uwagę będą:

a) Kryteria formalne:

 1. podmiot składający ofertę spełnia wymogi formalne, określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 239              z późn. zm.) oraz w niniejszym ogłoszeniu konkursowym,
 2. przedłożona oferta zostanie prawidłowo wypełniona na obowiązującym formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie ogłoszenia niniejszego konkursu (wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami), podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli (zgodnie z wymogami rozdz. IV ogłoszenia konkursowego), w terminie określonym w ogłoszeniu,
 3. oferta musi mieć charakter ponadlokalny tj. musi obejmować swoim zakresem działania beneficjentów pochodzących z więcej, niż jednego powiatu województwa pomorskiego, a w przypadku Trójmiasta - działania w ramach oferty muszą wykroczyć poza obszar Trójmiasta, zaś w przypadku miasta grodzkiego Słupsk i powiatu słupskiego poza obszar obu powiatów.  W przypadku Oferentów z województwa pomorskiego przynajmniej 30% beneficjentów musi pochodzić z innego powiatu niż siedziba Oferenta.

 

b) Kryteria merytoryczne

 • rzetelność przedstawionego opisu zadania, w tym jego charakterystyki, potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania,
 • rzetelność przedstawionego harmonogramu, w tym opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania,
 • zakładane cele i rezultaty realizacji zadania,
 • kwalifikacje osób realizujących zadanie,
 • dotychczasowe doświadczenia oferenta w realizacji zadań oraz współpraca z administracją publiczną,
 • analiza i ocena realizacji zadań zleconych w podmiotowych edycjach konkursu, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

c) Kryteria finansowe

 • rzetelność i przejrzystość przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym
  w odniesieniu do zakresu rzeczowego realizowanego zadania,
 • udział finansowych środków własnych, albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
 • wysokość dotacji oczekiwanej na realizację zadania,
 • kwalifikowalność wydatków,
 • szczegółowe określenie ilości jednostek i kosztu jednostkowego oraz prawidłowe określenie rodzaju miary, w tym rodzaju umowy cywilnoprawnej, zawartej na realizację merytoryczną zadania zleconego lub koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne;

d) Kryteria organizacyjne

 • planowany wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
 • zasoby rzeczowe do wykorzystania przy realizacji zadania, np. lokal, sprzęt, materiały.

VII. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty na realizację zadania publicznego należy składać na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie ogłoszenia niniejszego konkursu.  
 2. Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub przesłać listem poleconym na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk.

Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z widocznym oznaczeniem oferenta oraz dopiskiem na kopercie „Konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (wraz z nazwą konkretnego zadania)".

 1. Termin składania ofert w niniejszym konkursie upływa w dniu 29 kwietnia 2016 roku (do godziny 15:45).

Decyduje data wpływu oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu.

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, ani nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez oferenta.
 2. Jeżeli przyznana dotacja jest niższa od oczekiwanej, oferent może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego kosztorysu, ale bez odstąpienia od osiągnięcia celów zadania i jego istotnych działań, albo odstąpić od podpisania umowy.

 

VIII. TERMIN, TRYB WYBORU OFERTY

 1. Wnioski o zlecenie realizacji zadań oceniane są przez komisję konkursową pod względem formalnym oraz merytorycznym.
 2. Wybór ofert nastąpi w ciągu dwóch miesięcy, licząc od daty zakończenia przyjmowania ofert.
 3. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie w formie uchwały Zarząd Województwa Pomorskiego, po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej powołanej Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego. Uchwała będzie podstawą do zawarcia z podmiotami, których oferty zostaną wybrane w konkursie, pisemnych umów, szczegółowo określających warunki realizacji zadań.
 4. Od uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 5. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej www.urzad.pomorskie.eu,
  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, a oferent wybrany w drodze niniejszego konkursu zostanie powiadomiony niezwłocznie o jego wynikach.
 6. Każde z planowanych do realizacji zadań musi być przedstawione na oddzielnej ofercie, wskazanie kilku zadań w ramach jednej oferty traktowane będzie jako niespełniające wymogów formalnych.
 7. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną
  w aktach ROPS i nie będą odsyłane oferentowi.
 8. Oferty niespełniające wymogów formalnych lub merytorycznych zostaną odrzucone.
 9. Jeżeli oferty nie wpłyną na wszystkie zadania konkursowe określone w rozdz. I pkt 1-4, nie wpłynie to na realizację konkursu.
 10. Zarząd Województwa Pomorskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu
  w przypadku niezgłoszenia żadnej oferty lub gdy żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.

Informacji udziela Bożena Ugowska – pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, tel. 58
32-68-565.

Tekst uchwały Nr 335/132/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa pomorskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz formularz oferty znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: www.urzad.pomorskie.eu.

Do pobrania:

Uchwała

Załącznik nr. 1 do Uchwały

Załacznik nr. 2 do Uchwały


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016 r. poz. 395.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2011 r. nr 171, poz. 1016, nr 209, poz. 1243                     i 1244, nr 291, poz. 1707, z 2012 poz. 986, poz. 1456, z 2013 r. poz. 73, poz. 675, poz. 791, poz. 1446, poz. 1645, z 2010 r. Dz.U. nr 217 poz. 1427, nr 226 poz. 1475, z 2014 r. poz. 598, poz. 877, poz. 1457, poz. 1873, z 2015 r. poz. 493, poz. 1240, poz. 1273, poz. 1359.

[3] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2015 r., poz. 1778.

view szablon artykułu