Oferta realizacji zadania pn. „Przewodnik: Szkoła włączająca uczniów z doświadczeniem migracyjnym na Pomorzu” [OGŁOSZENIE]

Zdjęcie poglądowe, przedstawia człowieka podpisującego dokument. Fot. pixabay.com
Zdjęcie poglądowe, przedstawia człowieka podpisującego dokument. Fot. pixabay.com

W dniu 25 stycznia 2021 roku Fundacja Edukacyjna ODiTK, z siedzibą w Gdańsku, złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Przewodnik: Szkoła włączająca uczniów z doświadczeniem migracyjnym na Pomorzu".

 

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 19a, ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „Ustawą", organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy, z pominięciem otwartego konkursu ofert, jego realizację, pod warunkiem, że wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł, a zadanie publiczne zostanie zrealizowane w okresie nie dłuższym do 90 dni.
Zgodnie z art. 19a, ust. 3 ustawy – organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek zamieszczenia oferty realizacji zadania publicznego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia jej wpłynięcia, w Biuletynie Informacji Publicznej,
w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.
Zgodnie z art. 19a, ust. 4 Ustawy – każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie wymaganego terminu Zarząd Województwa Pomorskiego rozpatrzy zgłoszone uwagi, a następnie podejmie stosowną decyzję. W przypadku braku uwag, zgodnie z art. 19a, ust. 5 ww. ustawy, Zarząd Województwa podejmie uchwałę o celowości realizacji zadań, a następnie niezwłocznie zawrze umowy z oferentami.

Uwagi

Uwagi można składać w terminie od 29 stycznia 2021 r. do 4 lutego 2021 r. w formie pisemnej lub ustnej w sekretariacie Departamentu Edukacji i Sportu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: des@pomorskie.eu z wykorzystaniem Formularza uwag.

 

Dokumenty do pobrania

view szablon artykułu