PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY
Otwarty konkurs ofert dotyczący przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Otwarty konkurs ofert dotyczący przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym [INFORMACJA]

Zdjęcie poglądowe. Zawiera napis: Konkurs. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
09.06.2021
Agata Wyrobek
Agata
Wyrobek
AUTOR
Agata Wyrobek
Agata
Wyrobek
09.06.2021

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2021 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom realizacji zadań województwa pomorskiego w roku 2021 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Celem realizacji zadań jest podejmowanie działań w kierunku zmniejszenia czynników ryzyka sprzyjających podejmowaniu zachowań ryzykownych i rozwojowi problemów uzależnień wśród mieszkańców województwa pomorskiego.

Kto może brać udział w konkursie ?

Możliwość ubiegania się o dotacje przewidziana jest dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów działających na rzecz mieszkańców Pomorza, których celem działania jest realizacja zadań o charakterze ponadlokalnym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Terminarz oraz dostępne środki

Oferty przyjmowane są w systemie witkac.pl do dnia 30 czerwca 2021 roku do godziny 15:45 oraz w formie papierowej do dnia 1 lipca 2021 roku. Dostępna pula środków przeznaczonych na realizację zadań wynosi 180.000 zł.

Szczegółowe informacje

Dokładnych informacji na temat konkursu udziela Beata Perez–Borjas oraz Agata Wyrobek – pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, tel. 58 32-68-567.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zarząd Województwa Pomorskiego (należy sprawdzić w ramach, którego procesu jest zawierana umowa oraz wskazać ADO zgodnie z informacjami w procesie zarejestrowanym w Rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych), z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe dane kontaktowe administratora to: 80-810 Gdańsk ul. Okopowa 21/27; e-mail: rops@pomorskie.eu; tel. do Departamentu tel. 58 32 68 572.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518.
 3. Dane osobowe osób reprezentujących Wykonawcę będą przetwarzane w celu realizacji niniejszej Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.
 4. Dane osobowe osób wskazanych przez Wykonawcę w umowie (tj. imię i nazwisko, e-mail, tel.) będą przetwarzane w celu współpracy w sprawach związanych z realizacją umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (tj. w interesie publicznym).
 5. Dane ww. osób będą również przetwarzane w celu rozliczeń finansowo-księgowych i w celach archiwizacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO (tj. obowiązku prawnego).
 6. Dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom, którym zlecane są usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności podmiotom wspierającym systemy informatyczne. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Zamawiającym i tylko zgodnie z poleceniami Zamawiającego. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP.
 7. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia okresu archiwizacji obowiązującego Zamawiającego tj. 5 lat od zakończenia realizacji zadania.
 8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania.
 9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji Umowy.

Załączniki do pobrania:

 1. Uchwała [.pdf, 211 KB]
 2. Załącznik nr 1 – Ogłoszenie [.pdf, 261 KB]
 3. Załącznik nr 2 – Formularz oferty [.docx, 785 KB]
 4. Załącznik do Ogłoszenia – Karta oceny ofert [.pdf, 345 KB]
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk