Konkurs EUCPN zdjęcie poglądowe

Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości [INFORMACJA]

Zdjęcie przedstawia atrybuty sądu. Źródło : Pixaby

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje, jak co roku, konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA).

Jakie projekty mogą wziąć udział w konkursie ?

Zgłoszone do udziału w konkursie projekty powinny być ukierunkowane na wczesną identyfikację osób doświadczających przestępstw (zwłaszcza tych szczególnie wrażliwych), zapobiegania ich wtórnej wiktymizacji i rewiktymizacji oraz zwiększenia motywacji do zgłaszania przestępstw.

Kto może zgłaszać kandydatów ?

Projekty do konkursu ECPA mogą być zgłaszane przez następujące podmioty:

  1. komórkę organizacyjną urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
  2. Komendę Główną Policji;
  3. Komendę Główną Straży Granicznej;
  4. Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej;
  5. urząd wojewódzki;
  6. jednostkę samorządu terytorialnego;
  7. organizację pozarządową lub podmiot określony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265), nieprowadzące działalności gospodarczej;
  8. inny urząd administracji rządowej, którego zakres działania związany jest z tematem konkursu ECPA.

Jaki jest termin zgłoszeń ?

Projekty opisane na formularzu zgłoszeniowym (w języku polskim) należy składać do 7 września 2022 r. do Departamentu Porządku Publicznego MSWiA na adres: Departament Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa (ePUAP: /MSWIA/domyślna lub /MSWIA/SkrytkaESP) oraz jednocześnie w formie elektronicznej – na adres poczty elektronicznej Krajowego Przedstawiciela w EUCPN: lukasz.olszewski@mswia.gov.pl.

Jaka jest nagroda ?

Nagrodę główną w konkursie stanowi kwota 10.000 euro. Ponadto przyznane zostaną nagrody po 5.000 euro dla dwóch wyróżnionych projektów.

Jak będą wybierane projekty ?

Każdy podmiot może zgłosić maksymalnie 3 wybrane projekty do eliminacji krajowych. Istotnym warunkiem stawianym przez EUCPN jest wskazanie projektów, które zostały wcześniej poddane ewaluacji. Każde państwo członkowskie może zgłosić tylko jeden projekt do konkursu. Polski kandydat do nagrody ECPA zostanie wybrany przez komisję powołaną przez Departament Porządku Publicznego MSWiA.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk