PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie [INFORMACJA]

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie [INFORMACJA]

Grafika poglądowa - przedstawia napis: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Szkolenia. Autor: Marcin Mielewczyk
11.10.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
11.10.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie do udziału w szkoleniu pt. "Praca w ramach programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych z osobami stosującymi przemoc w rodzinie. Praca w ramach programów psychologiczno-terapeutycznych z osobami stosującymi przemoc w rodzinie. Praca w ramach programów wspierających dla osób stosujących przemoc w rodzinie zmierzających do utrwalenia i wzmocnienia zmian zapoczątkowanych oddziaływaniami korekcyjno-edukacyjnymi lub psychologiczno-terapeutycznymi". Jest to specjalistyczne szkolenie umożliwiające uzyskanie certyfikatu specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Terminarz, miejsce, udział

Szkolenie odbędzie się w Hotelu Renusz ul. Nadwiślańska 56 80-680 Gdańsk. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny, uczestnicy ponoszą jedynie koszty związane z dojazdem.

Każde szkolenie obejmuje łącznie 50 godzin dydaktycznych (2 sesje) i prowadzone jest przez Justynę Kaczmarek, kierowniczkę, pedagoga, interwentkę w Punkcie Interwencji Kryzysowej, certyfikowaną specjalistkę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psychoterapeutkę, członkinię sopockiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Pani Justyna prowadzi m.in. od 12 lat grupę korekcyjno-edukacyjną dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie, od wielu lat prowadzi też psychoterapię indywidualną.

Program i harmonogram szkolenia znajdują się w załącznikach poniżej.

Obecność w szkoleniu poświadczona zostanie certyfikatem.

Terminy szkoleń

Uwaga: obowiązek uczestnictwa w obu sesjach!

Grupa 1

  • Sesja 1 :  07-09 listopad
  • Sesja 2:   21-23 listopad

Grupa 2

  • Sesja 1:   30 listopad – 02 grudzień
  • Sesja 2:   05-07 grudzień

Uczestnicy

Osoby realizujące zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, prokuratorów, sędziów, kuratorów sądowych, Służby Więziennej itd.), gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty (nauczycieli, nauczycieli przedszkolnych, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych itd.), ochrony zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych itd.), instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na rzecz ochrony rodziny, innych podmiotów mogących być członkami gminnych zespołów interdyscyplinarnych lub grup roboczych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz innych osób bezpośrednio pracujących z osobami doznającymi przemocy w rodzinie i z osobami stosującymi przemoc.

Bezpieczny pobyt

Szkolenia odbędą się z zachowaniem reżimu sanitarnego (zachowana zostanie bezpieczna odległość pomiędzy uczestnikami zarówno w sali warsztatowej, jak i podczas posiłków, uczestnicy mają obowiązek dostosowania się do zasad sanitarnych, w tym określonych przez obiekt, w którym odbędzie się szkolenie).

Zapisy

Zapisów dokonać można wypełniając arkusz zgłoszeniowy:

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk