DZIECKO I RODZINA
Otwarty konkurs ofert – wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej [INFORMACJA]

Otwarty konkurs ofert - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej [INFORMACJA]

Grafika poglądowa - zawiera napis: Otwarty konkurs ofert - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej. Autor: Marcin Mielewczyk
17.11.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
17.11.2022

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Cel konkursu

Celem niniejszego konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizacji zadania Województwa Pomorskiego w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na organizowaniu i prowadzeniu jednego ośrodka adopcyjnego na terenie województwa pomorskiego. Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Kto może brać udział w konkursie

Możliwość ubiegania się o dotacje przewidziana jest dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Terminarz oraz dostępne środki

Oferty przyjmowane są w formie papierowej do dnia 9 grudnia 2022 r. do godziny 15:45

Dostępna pula środków przeznaczonych na realizację zadań wynosi 600.000,00 zł

Szczegółowe informacje

Informacji w sprawie konkursu udziela pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej:

Małgorzata Klimaszewska
tel. 58 32 68 816 e-mail: m.klimaszewska@pomorskie.eu

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk