SENIORZY
Rusza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023r. zadań SWP w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Rusza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023r. zadań SWP w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Grafika poglądowa. Zawiera napis: Otwarty konkurs. Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów. Autor: Marcin Mielewczyk
17.01.2023
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
17.01.2023

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2023 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów”.

Cel konkursu

Celem realizacji zadania jest wspieranie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. W ramach zadania wspierane będą systematycznie prowadzone działania o charakterze ponadlokalnym wzmacniające kompetencje oraz aktywność społeczną seniorów, promujące starzenie się w dobrym zdrowiu, prowadzące do zagospodarowania czasu wolnego i  potencjału seniorów oraz przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia i bezradności osób starszych.

Finanse

Na realizację zadania w roku 2023 Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył kwotę 350 000 zł, natomiast wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 20 000 zł.

Termin i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć: elektronicznie w serwisie Witkac.pl – do 10 lutego 2023 r. do godz. 15.45 oraz:

    1. w formie papierowej – do 13 lutego 2023 r. do godz. 15:45 (wygenerowaną w serwisie Witkac.pl, wydrukowaną i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta) bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej lub wysłać pocztą. W przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego.
    2. lub za pośrednictwem e-puap Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /x7tx0no864/SkrytkaESP.

Szczegółowe informacje

Informacji w sprawie konkursu udziela pracownik Referatu ds. Polityki Senioralnej ROPS UMWP – Iwona Olczak, tel. 58 32 68 725, email: i.olczak@pomorskie.eu

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk