"POMORSKIE DLA SENIORÓW"
Fundacja M.A.P.A. Obywatelska Pracodawcą przyjaznym Seniorom w powiecie kwidzyńskim

Fundacja M.A.P.A. Obywatelska Pracodawcą przyjaznym Seniorom w powiecie kwidzyńskim

Zdjęcie przedstawia uczestników wydarzenia. Fot. Krystian Zdziennicki
25.08.2023
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
AUTOR
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
25.08.2023

W piątek 25 sierpnia w Kwidzynie uhonorowano laureata konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów” w kategorii Pracodawca przyjazny Seniorom. Nagrodę Prezesowi Fundacji M.A.P.A. Obywatelska – Piotrowi Stecowi wręczyli Starosta Kwidzyński Jerzy Godzik oraz Barbara Bałka – Pełnomocnik Marszałka ds. Polityki Senioralnej.

Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury (opis działalności)

Fundacja M.A.P.A. Obywatelska formalnie istnieje od kwietnia 2014 r. Jednakże już od 2011 r. jej założyciele realizowali wiele projektów i działań w 3 głównych obszarach działalności fundacji:

  • Wsparcie sektora NGO i partycypacji społecznej (głównie organizacje pozarządowe i grupy nieformalne na Pomorzu, ale coraz częściej również w całej Polsce — Zarządy, pracownicy i wolontariusze 3 Sektora);
  • Ekonomia Społeczna i wsparcie grup zagrożonych wykluczeniem społeczno-zawodowym (adresatami są przede wszystkim osoby z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym — osoby z niepełnosprawnościami, rodziny, osoby bezrobotne i poszukujące pracy, młodzież i seniorzy);
  • Badania i strategie (od 2019 r. — adresatami są przede wszystkim organizacje pozarządowe oraz administracja publiczna- zarówno JST, jednostki organizacyjne, ale również administracja centralna), w tym najważniejsze badanie (na zlecenie NIW-CRSO) pn. „Finansowanie organizacji pozarządowych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 i 2021 r. Raport z badania”.

Fundacja zatrudnia osoby w wieku 50 plus (2 osoby), realizuje z nimi działania wolontariackie (5 osób), wzmacnia podmiotowość seniorów, ucząc ich konkretnych kompetencji i budując relacje (m.in. w ramach wsparcia organizacji i rad senioralnych, klubów, projektów dla środowiska seniorskiego). Jako pracodawca Fundacja rozumie potrzeby pracowników starszych, dlatego wprowadziła im elastyczny czas pracy. Seniorzy pracujący są też wspierani przez młodszych pracowników w zakresie włączania ich w nowoczesne technologie. Mogą też liczyć na przystępniejszy sposób raportowania pracy oraz projektowanie pracy w oparciu o indywidualne kompetencje.

M.A.P.A Obywatelska buduje również współpracę w ramach działań nowopowstającego domu sąsiedzkiego, którego komponentem będzie dom seniora. Ponadto dzięki współpracy seniorów, młodzieży i środowiska polsko-ukraińskiego powstaje stosunkowo nowe środowisko, które staje się w Kwidzynie i subregionie nadwiślańskim coraz bardziej podmiotowe i samouczące się.

Informacje o zgłaszającym: 

osoba fizyczna — mieszkaniec województwa pomorskiego – Mariola Ranachowska

Nagrody

Nagrodami przewidzianymi w konkursie są dyplom oraz grafika z widokiem Gdańska

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz nominowanym w Konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów”

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk