POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA SENIORÓW
Pomorska Wojewódzka Rada Seniorów

Pomorska Wojewódzka Rada Seniorów

Grafika poglądowa zawiera najważniejsze informacje
06.10.2023
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
AUTOR
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
06.10.2023

Podczas LVII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego w dniu 25 września 2023 r. Radni Sejmiku jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie utworzenia Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.

Na terenie województwa pomorskiego od 2017 roku aktywnie działa Pomorska Rada ds. Polityki Senioralnej (aktualnie Pomorska Wojewódzka Rada Seniorów) powołana przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 758/246/17 z dnia 16 czerwca 2017 r.

Marszałek Województwa Pomorskiego Zarządzeniem nr 54/21 z dnia 27 września 2021 roku ustalił skład oraz Przewodniczącego Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej na II kadencję w latach 2021 – 2025. W skład 38 osobowej Rady wchodzą przedstawiciele m.in: środowiska naukowego, organizacji pozarządowych, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Gminnych Rad Seniorów, Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Zgodnie z art. 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 572), wojewódzkie rady seniorów, utworzone przed dniem wejścia w życie w/w. ustawy stają się wojewódzkimi radami seniorów w rozumieniu tej ustawy. Sejmiki województw w województwach, w których przed dniem wejścia w życie ustawy utworzono wojewódzkie rady seniorów, dostosują statuty rad seniorów do wymagań ustawy w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 11 października 2023 r.).

Projekt statutu Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Seniorów wypełniający wymogi znowelizowanej ustawy o samorządzie województwa, został poddany konsultacjom, w toku których umożliwiono zgłaszanie opinii zainteresowanym środowiskom, w szczególności mieszkańcom województwa pomorskiego i podmiotom działającym na rzecz osób starszych z terenu województwa pomorskiego.

 

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk