"POMORSKIE DLA SENIORÓW"
Zdzisława Hołubowska z tytułem Zwyczajnej – Niezwyczajnej Seniorki w powiecie człuchowskim.

Zdzisława Hołubowska z tytułem Zwyczajnej – Niezwyczajnej Seniorki w powiecie człuchowskim.

Zdjęcie przedstawia przebieg wydarzenia. Fot. Maciej Kochanowski
10.10.2023
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
AUTOR
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
10.10.2023

We wtorek 10 października na Zamku w Człuchowie podczas spotkania z okazji Jubileuszu 25-lecia Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego - Sylwia Laskowska – Bobula oraz Burmistrz Debrzna Wojciech Kallas wręczyłi laureatce z powiatu człuchowskiego - Zdzisławie Hołubowskiej nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów” w kategorii Zwyczajna- Niezwyczajna Seniorka.

Informacje o zgłaszającym:  jednostka samorządu terytorialnego, z terenu województwa pomorskiego – Burmistrz Debrzna

Informacja o laureatce:

Zgłoszona kandydatka jest prezeską prężnie działającego na terenie powiatu człuchowskiego  Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”. Stowarzyszenie powstało w 1998 r. i pani Zdzisława Hołubowska od samego początku jest jego prezeską, która już od ponad dwóch dekad inicjuje i animuje oddolne działania na rzecz społeczności lokalnej, w szczególności osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zdecydowana większość inicjatyw, których pomysłodawczynią czy inspiratorką była i jest Pani Prezes, realizowana jest w ramach Stowarzyszenia. Poza powołaniem do istnienia Stowarzyszenia, należy podkreślić, że kandydatka jest też główną (jeśli nie jedyną) inicjatorką powstania na naszym obszarze Lokalnej Grupy Działania (początkowo „Naszyjnik Północy”, a obecnie Ziemi Człuchowskiej” oraz współautorką powstania Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Krajeńskie.

Nie mniej jednak, od początku, nieprzerwanie główne działania odbywają się w strukturach Stowarzyszenie. Najistotniejsze cele statutowe Stowarzyszenie to: popularyzacja i inicjowanie działań na rzecz wdrożenia partnerskich strategii rozwoju społ-gosp. miasta i gminy Debrzno oraz rewitalizacji obszaru, podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców gminy, a zwłaszcza ograniczania bezrobocia oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ubóstwu, rozwijaniu przedsiębiorczości, popularyzacji wiedzy i działania na rzecz poszanowania dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i ochrony środowiska. Ponadto: działania w zakresie samorządności i rozwoju demokracji lokalnej, inicjowanie działań na rzecz rozwoju gmin ościennych we współpracy z Gminą Debrzno, angażowanie liderów życia gospodarczego, politycznego, kulturalnego w inicjatywy na rzecz Gminy oraz współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, działania na rzecz polityki społecznej, w szczególności pomocy społecznej i pomocy rodzinom, osobom w trudnej sytuacji życiowej, osobom z niepełnosprawnościami, młodzieży oraz osobom w wieku emerytalnym z zachowaniem równych praw kobiet i mężczyzn oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działania na rzecz integracji i reintegracji, poradnictwo prawne i obywatelskie. Na początku swojego istnienia, działania Stowdeb odnosiły się jedynie do obszaru miasta i gminy Debrzno. Jednakże stopniowo były one poszerzane o cały powiat człuchowski, jak i powiaty sąsiednie (także z innych województw). W rezultacie już od ponad dekady, Stowdeb realizuje szereg projektów obejmujących swym zasięgiem cały powiat człuchowski, a także powiaty sąsiednie (chojnicki, kościerski, czy złotowski w woj. wlkp. i sępoleński z woj. kujawsko-pom.). W rozwoju działalności Stowarzyszenia niezwykle pomocne było współfinansowanie wielu projektów z Funduszy Europejskich obu perspektyw finansowych (głównie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ale także PROW i PO Ryby 2007-2013), jak i współfinasowane z Funduszy Norweskich i EOG, Funduszu Inicjatyw Społecznych, Fundacji im. St. Batorego, NFOŚiGW, i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i innych krajowych lub międzynarodowych środków grantowych. Na tym polu, kandydatka była lokalną pionierką w realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. To dzięki niej, pracownicy Stowdeb nabyli umiejętność i odwagę aplikowania o środki finansowe na realizację celów statutowych Stowarzyszenia i jednocześnie samo Stowarzyszenie było animatorem i mentorem dla analogicznych działań podejmowanych przez inne instytucje powiatu człuchowskiego i powiatów ościennych. Przykładowo: w latach 2007-2013 prowadziło Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Debrznie oraz Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Chojnicach dla powiatu człuchowskiego, chojnickiego, kościerskiego i kartuskiego. W obecnej perspektywie prowadzi na terenie 3 pierwszych powiatów Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Od 2001 r. prowadzi Biuro Porad Obywatelskich dla powiatu człuchowskiego, oraz — gdy istniej możliwość wsparcia finansowego — dla pow. Sępoleńskiego oraz aresztów i zakładów karnych w Czarnem, Koronowie i w Szczecinku. Jesteśmy członkiem krajowego Związku Biur Porad Obywatelskich. Obecnie Stowdeb realizuje zadanie publiczne z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu człuchowskiego i złotowskiego (umowa z Starostwem).

Poniżej przykładowe projekty zrealizowane na przestrzeni 24 lat działalności Stowarzyszenia, z podziałem na obszary tematyczne, będące odzwierciedleniem realizacji celów statutowych stowarzyszenia:

Działania na rzecz osób wykluczonych społecznie lub tym wykluczeniem zagrożonych oraz działania na rzecz seniorów:

 • „Rozkwit osób zdystansowanych w społeczeństwie”, realizacja: 07.2016-08.2017, wartość: 493 351 ,45 zł, źródło: RPO WP 2014-2020/UMWP — zwiększenie możliwości zatrudnienia 33 osób zagrożonych ubóstwem z terenu pow. człuchowskiego.
 • Program Operacyjny Pomoc żywnościowa 2014-2020 — realizacja: 2016 r., wartość: 183 886,37 zł, źródło: Stowarzyszenie Bank Żywności w Chojnicach, cel: nieodpłatne rozdawanie żywności osobom biednym/ubogim/potrzebującym. Zadanie realizowane w różnych latach.
 • „Klub wsparcia dziennego”, realizacja: 01.11.2020 — 30.04.2023, dotacja: 1 381 034,76 zł, źródło: Regionalny Program Operacyjny Woj. Pomorskiego 2014-2020/UMWP — świadczenie usług społ. dla osób 60+ i ich rodzin (dotyczy opiekunów faktycznych osób zależnych)
 • „Klub wsparcia dziennego — Il edycja: realizacja: 01.12.2022 — 30.06.2023, dotacja: 413 787,73 zł, źródło: Regionalny Program Operacyjny Woj. Pomorskiego 2014-2020/UMWP świadczenie usług społ. dla osób 60+.

Partnerstwo lokalne i integracja:

 • „Myśl globalnie — działaj lokalnie: opracowanie, z udziałem mieszkańców, planów rozwoju społeczno — gospodarczego oraz map potencjału lokalnego 15 sołectw gminy Debrzno, realizacja: Ol .12.2008 r. — 30.11.2009 r., dotacja: 38.201 ,22 zł, Donator: Fundacja im. Stefana Batorego,
 • Powstanie i działalność Powiatowego Partnerstwa na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej w powiecie człuchowskim”, realizacja: 03.06.2009 — 02.06.2010, dotacja: 180 100,00 zł, donator: Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (UMWP).
 • Centrum Organizacji Pozarządowych Powiatu Człuchowskiego, realizacja 09.2019 — obecnie, wartość/dotacja: brak, cel: stworzenie centrum wspierającego NGO’s z terenu pow. człuchowskiego. Doradztwo i udzielanie porad nowo powstałym i istniejącym PES oraz indywidualnym osobom pragnącym założyć organizację pozarządową.

Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe.

 • „Cztery pory roku w Dolinie Rzeki Debrzynki w Rezerwacie Miłachowo”, realizacja: 01.09.2009 r. – 30.06.2010 r., dotacja: 30 OOO,OO zł, Donator. WFOŚiGW w Gdańsku,
 • „Adaptacja Baszty Młyńskiej na Centrum Informacji o Regionie w miejscowości Debrzno”, realizacja: 06.2013-06.2014, dotacja: 1 344 560,79 zł, źródło: oś 4 PO Ryby 2007-2013, odrestaurowanie XIV-wiecznego zabytku, w postaci baszty z murów obronnych miasta i jego adaptacja na edukacyjne centrum informacji.
 • „Iluminacja zespołu murów miejskich w Debrznie poprzez budowę linii kablowej — oświetlenia”, realizacja: 06-12.2017, dotacja: 40 000,00 zł, (koszt całkowity: 72 360,00zł), źródło: PROW 2014-2020 za pośrednictwem LGD/UMWP.

Rozwój przedsiębiorczości, rozwój zawodowy.

 • „Wspólna sprawa — Twój sukces”, realizacja: dotacja 01.06.2010 — 30.04.2012, dotacja: 1 491 578, 29 zł, źródło: UMWP, w ramach POKL 2007-13 — projekt wspierający przedsiębiorczość: dotacje 40 tys. zł osób dla bezrobotnych na założenia działalności gosp.
 • „Daj się zaktywizować po 30-ce!”, realizacja: 09.2016-03.2018, wartość: 1 133 896,22zł, źródło: RPO WP 2014-2020/UMWP — zwiększenie zatrudnienia osób pow. 30 r.ż., bezrobotnych, biernych zawodowo z terenu pow. człuchowskiego, chojnickiego i kościerskiego.
 • „Przyszłość z pracą dla młodych”, realizacja: 10.2019- 02.2021, dotacja: 428 530,21 zł, źródło: EFS w ramach POWER 2014-2020 — zwiększenie aktywności zawod. i zatrudnienia os. bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji UP w wieku 18-25 i 26-29 lat, w tym OzN, długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach zawodowych, zamieszkujących na terenie pow. człuchowskiego i chojnickiego woj. pomorskiego.

Poradnictwo prawne i obywatelskie.

 • „Skorzystaj z porady — rozwiąż swój problem!”, realizacja: 01.06.2010 — 31.12.2011, dotacja: 100 885,00 zł, źródło: MPiPS w ramach FIO — poradnictwo prawne i obywatelskie w Debrznie, Sępolnie Krajeńskim i zakładacie karnym w Czarnem.
 • „Skorzystaj z porady — rozwiąż swój problem!”, realizacja: 01.01.2011 – 31 .12.2013, dotacja: 763 465,41 zł, źródło: MPiPS w ramach POKL 2007-13 . – poradnictwo prawne i obywatelskie w Biurze Porad Obywatelskich (BPO) w Debrznie oraz 6 Punktach Poradnictwa Obywatelskiego (PPO) w terenie: Czarnem, Człuchowie, Sępólnie Krajeńskim, Zakładach Karnych w: Czarnem, Koronowie i Szczecinku.
 • „Świadome społeczeństwo to aktywne społeczeństwo!”, realizacja: 06.2018-12.2019, dotacja: 264 490,00 zł, źródło: Narodowy Instytut Wolności, w ramach FIO – poradnictwo prawne i obywatelskie w Debrznie, Sępolnie Krajeńskim i ZK w Czarnem, Koronowie i Szczecinku.

Przedstawione powyżej przykłady realizowanych projektów nie wyczerpują całego 25-letniego okresu prezesury p. Hołubowskiej i inicjowania przez Nią działań na rzecz lokalnej społeczności.

Po tak obszernym opisaniu działalności kandydatki na rzecz społeczności lokalnej, w kontekście przedmiotowego konkursu, szczególną uwagę należy skupić na działalności w obszarze polityki senioralnej i działań na rzecz Seniorów na szczeblu lokalnym. Tutaj szczególnie istotne jest utworzenie w Debrznie i szerzej w gminie Debrzno pierwszego miejsca dedykowanego osobom niesamodzielnym i potrzebującym wsparcia w życiu codziennym, co niemalże w 100 % dotyczy osób w wieku senioralnym, emerytów i rencistów. Stowarzyszenie utworzyło w miejscu swojej siedziby Klub Wsparcia Dziennego, gdzie lokalni seniorzy korzystają z szerokiej gamy oferowanych usług opiekuńczych, w tym; specjalistycznych usług opiekuńczych. Klub powstał, został wyposażony, a jego działalność sfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi Społeczne, poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych. Stowdeb dwukrotnie aplikował o dofinansowanie w ramach konkursów na ww. działania i dwukrotnie wsparcie otrzymywał. W efekcie czego, realizuje dwa bliźniacze projekty o nazwie „Klub Wsparcia Dziennego” i „Klub Wsparcia Dziennego — Il edycja”, o łącznej wartości blisko 2 mln zł. Pierwszy z nich rozpoczął się w 2020 r. od prac remontowo-adaptacyjnych ok 150 m2 pomieszczeń w siedzibie Stowdeb na ich przygotowanie do prowadzenia Klubu, tj. doposażenie w meble, sprzęt do ćwiczeń, sprzęt RTV i AGD, adaptacja sal do zajęć, stworzenie aneksu kuchennego, remont toalet i przystosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Po zakończeniu prac remontowo-adaptacyjnych, uruchomiono działalność Klubu. Klub działa przez 5 dni w tygodniu. Zajęcia dla seniorów odbywają się od godziny 8.00 do 15.00. Udział w zajęciach podzielony jest na turnusy (grupy) po 16 osób każda grupa, jeden turnus to 6 m-cy zajęć w Klubie. Zajęcia/ usługi społeczne świadczone w Klubie to m.in.: zajęcia z rehabilitantem (4h tygodniowo), psychologiem(5h tygodniowo), kadrą medyczną (m.in.: pielęgniarka środowiskowa, podolog, dietetyk, kosmetolog — od 2 do 5 h zajęć w miesiącu), spotkania z prawnikiem (prelekcje i poradnictwo indywid.), pracownikiem OPS (system opieki społecznej dla seniorów), policjantem (bezpieczeństwo seniora), zajęcia kulinarne, sportowe, artystyczne, informatyczne, wyjazdy i wycieczki grupowe do kina, teatru, muzeów. W ramach I edycji Klubu wsparcie zostało udzielone 48 osobom. Ponadto, edycja ta zagwarantowała także wsparcie dla 30 osób, będących opiekunami faktycznymi osób zależnych (z terenu całego powiatu człuchowskiego). Tutaj odbywają się warsztaty wytchnieniowe, poradnictwo medyczne, prawne i psychologiczne.

Druga edycja Klubu rozpoczęła się w listopadzie 2022 r. również od prac remontowo-adaptacyjnych kolejnych 80 m2 pomieszczeń na parterze budynku Stowdeb, bezpośrednio sąsiadujących z wcześniej powstałym Klubem. Celem Il edycji jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych w istniejącym Klubie oraz umożliwienie kolejnym, nowym 30 osobom w wieku senioralnym uczestnictwa w organizowanych zajęciach w Klubie. Tym razem przewidziano dwa turnusy, po 15 osób na okres 3 m-cy, a same zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu. W wyniku przeprowadzonych prac adaptacyjno-remontowych, siedziba Klubu powiększyła się o dużą salę do ćwiczeń, dodatkowy pokój do spotkań indywidulanych, pomieszczenie socjalne oraz toaletę i dodatkowe wejście. Całość została przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Zakres wsparcia dla uczestników Il edycji jest analogiczny, jak w przypadku edycji l. Uczestnicy obydwu edycji, poza zajęciami ze specjalistami i zajęciami animacyjnymi z opiekunkami zatrudnionymi w Klubie, mają zagwarantowane wyżywienie w postaci śniadań i obiadów oraz usługę transportową do i z KWD. Dotyczy to osób z trudnościami w poruszaniu się, jak i tych zamieszkujących poza miastem Debrzno. Dla każdego uczestnika projektu powstaje indywidulane ścieżka wsparcia, która tworzona jest przez psychologa, fizjoterapeutę, dietetyczkę i opiekunki zatrudnione w Klubie. Wszystkie realizowane w ramach Klubu zajęcia i inicjatywy służą zwiększeniu aktywności życiowej seniorów, poprawie ich dobrostanu psychicznego czy poprawie ich wiedzy z zakresu różnych dziedzin życia ( a tym samym podniesieniu jakości życia). Ogromną wartością dla seniorów są realizowane w Klubie wycieczki i wyjazdy do kin, muzeów, teatrów, pracowni artystycznych itp. Ten rodzaj zajęć nie tylko poszerza wiedzę, daje możliwość obcowania z tzw. „kulturą wielkomiejską”, ale przede wszystkim daje w ogóle możliwość opuszczenia małej miejscowości.

Istotnym elementem działalności Klubu jest także wolontariat, w tym, szczególnie istotny wolontariat senioralny. Na rzecz funkcjonowania Klubu pracują wolontariusze, który pomagają osobą opiekującym się Klubem w codziennej pracy, oraz sami woluntarnie prowadzą zajęcia tematyczne dla seniorów, np. emerytowany były dyrektor gminnego ośrodka kultury, prowadzi z seniorami zajęcia artystyczne. Kolejni wolontariusze pracujący na rzecz Klubu to wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie, którzy to brali czynny udział w pracach dot. adaptacji pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu: kompletowali, skręcali i ustawiali zakupione meble oraz urządzenia do ćwiczeń i rehabilitacji (bieżnie, rowerki, fotele rehabilitacyjne, itp.). Tym samym, na rzecz lokalnych seniorów „uruchomiony” został wolontariat międzypokoleniowy. Z resztą, nie jest to jedyna forma współpracy międzypokoleniowej w Klubie Wsparcia Dziennego. Seniorzy regularnie odwiedzani są przez debrzeńskie przedszkolaki. Wspólnie śpiewają, recytują, malują i lepią gliniane figurki. Ponadto organizują akademie tematyczne, np. z okazji dnia babci i dziadka.

Druga edycja KWD zakończy się wraz z czerwcem 2023 r. Jednakże nie będzie to koniec istnienia Klubu, ani tym bardziej działań na rzecz seniorów. Stowarzyszenie, realizując swoje cele statutowe, zamierza nadal czynnie prowadzić Klub, poprzez m.in. dalsze zdobywanie funduszy zew., jak i prowadzenie zajęć za częściową ich odpłatnością, na co, gotowość i zgodę wyrazili lokalni seniorzy w przeprowadzonej wśród nich ankiecie.

W chwili obecnej Stowarzyszenie może pochwalić się udanym aplikowaniem o środki na dalsze funkcjonowanie Klubu. Tym razem w ramach programu „Aktywni+”, realizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej: w dniu 20.04.2023 r. ukazały się wyniki konkursu i naboru do edycji Programu „Aktywni+” na rok 2023 r. i decyzją komisji oceniającej Stowarzyszenie otrzymało 125 tyś. Na realizację działań dla seniorów do końca 2023 r.

W/w działania Stowdeb na rzecz lokalnych seniorów, są jedynymi, które na terenie gminy Debrzno są realizowane na bardzo szeroką skalę merytorycznie i obszarowo, zapewniające kompleksowe wsparcie w postaci szerokiego wachlarza oferowanych usług społecznych. Ponadto, obszarowo są to działania obejmujące nie tylko beneficjentów z Debrzna, ale z całej, gminy oraz powiatu. Opisane działania to efekt pracy Stowarzyszenia, które od blisko 25 lat odbywa się pod przewodnictwem Pani Zdzisławy Hołubowskiej. Dlatego też jej kandydatura jest w przedmiotowym konkursie jest w 100 % uzasadniona. Wytrwała, mozolna, konsekwentna i organiczna praca Pani Prezes zasługuje na ten szczególny rodzaj wyróżnienia.

Nagrody

Nagrodami przewidzianymi w konkursie są kosz z produktami regionalnymi, dyplom oraz grafika z widokiem Gdańska

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz nominowanym w Konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów”

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk